Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων·

«έκτακτη εισφορά» σημαίνει την έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία η οποία είναι ιδιοκτήτης Κυπριακού πλοίου ή εταιρεία που έχει εισόδημα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων·

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο που δεν ορίζονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.