ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις

26.—(1) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, επιτρέπεται η επίδοση οποιωνδήποτε ειδοποιήσεων ή γνωστοποιήσεων με συστημένη επιστολή, η ειδοποίηση ή η γνωστοποίηση θεωρείται προσηκόντως γενομένη, αν έχει αποσταλεί στην τρέχουσα διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται και τεκμαίρεται ότι αυτή έχει ληφθεί κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην ενυπόγραφη απόδειξη παραλαβής/παράδοσης που αποστέλλει το ταχυδρομείο προς τον αποστολέα, σε περίπτωση ταχυδρόμησης διπλοσυστημένης επιστολής.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο όρος «τρέχουσα διεύθυνση» για τον Έφορο και την Επιτροπή σημαίνει τη διεύθυνση του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και για τον υπεύθυνο ιατρό τη διεύθυνση του οικείου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.

Τέλη εξέτασης αιτήσεων και έκδοσης ή ανανέωσης αδειών

27. Τα, δυνάμει του παρόντος Νόμου, πληρωτέα τέλη για την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση ή την ανανέωση αδειών καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα.

Έκδοση Κανονισμών

28.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με κάθε θέμα που, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, απαιτείται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή για μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις ειδικότερες απαιτήσεις ή προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,

(β) τις ειδικότερες απαιτήσεις, το επίπεδο, τον τρόπο πρόσληψης και τους όρους απασχόλησης του νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,

(γ) τον τρόπο, τη συχνότητα ή το χρόνο άσκησης της εποπτείας και επιθεώρησης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,

(δ) το επίπεδο των υγειονομικών διευθετήσεων και των διευθετήσεων για απολύμανση και παρεμπόδιση της εξάπλωσης μολύνσεων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια,

(ε) τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνονται στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για την παρεμπόδιση, την αντιμετώπιση και τον έλεγχο των πυρκαγιών, όπως και για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού σε περίπτωση πυρκαγιάς,

(στ) τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κτίριο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ο εξοπλισμός τους.

(3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ.

Κατάργηση και επιφύλαξη

29.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται ο περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων Νόμος.

(2) Για περίοδο δεκαπέντε μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, η κατάργηση του περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων Νόμου δεν επηρεάζει ιδιωτικό νοσηλευτήριο το οποίο είναι εγγεγραμμένο και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου Νόμου, το οποίο δύναται να εξακολουθεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της πιο πάνω αναφερόμενης περιόδου ωσάν ο παρών Νόμος να μην είχε θεσπισθεί και για το σκοπό αυτό ο περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων Νόμος θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται σε σχέση με τέτοιο νοσηλευτήριο ωσάν ο παρών Νόμος να μην είχε θεσπισθεί.

Εξαιρέοεις για τα υφιστάμενα νοσηλευτήρια

30.—(1) Τα αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εγγεγραμμένα και λειτουργούντα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία επιθυμούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 29 οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, τέτοια ιδιωτικά νοσηλευτήρια υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση άδειας λειτουργίας το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2004.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άμεσης και πλήρους συμμόρφωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο σε οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεών τους, ο Έφορος δύναται, κατά την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, να καθορίζει σε αυτή τους αναγκαίους, κατά την κρίση του, εναλλακτικούς μηχανισμούς για την εξασφάλιση ενός εύλογα ισοδύναμου επιπέδου συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Παραρτημάτων αυτού, σε καμιά δε περίπτωση το επίπεδο των απαιτήσεων και προδιαγραφών δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εκείνο που προβλέπεται στο Πέμπτο Παράρτημα.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

31. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.