ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γενικό ποινικό αδίκημα και ποινές

22. Πρόσωπο το οποίο—

(α) Ιδρύει ή λειτουργεί ιδιωτικό νοσηλευτήριο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(β) παραλείπει να αποστείλει στον Έφορο ετήσια έκθεση μέσα στην καθορισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 21, προθεσμία,

(γ) αρνείται ή παραλείπει να κλείσει και να διατηρήσει κλειστό ιδιωτικό νοσηλευτήριο σε σχέση με το οποίο έχει εκδοθεί οποιοδήποτε διάταγμα, δυνάμει των άρθρων 18 ή 19, ή παρακωλύει ή παρεμποδίζει τον Έφορο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια την οποία ο Έφορος θεωρεί σκόπιμη ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση προσηκόντως επιβαλλόμενη, δυνάμει του άρθρου 20,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές, ενώ, σε περίπτωση που το αδίκημα είναι συνεχούς φύσεως, σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατό εβδομήντα ευρώ για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήματος.

Παρακώλυση Εφόρου ή εντεταλμένων επιθεωρητών

23.—(1) Πρόσωπο το οποίο—

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί τον Έφορο ή εντεταλμένο επιθεωρητή κατά την άσκηση των, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, εξουσιών ή καθηκόντων του,

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση προσηκόντως επιβαλλόμενη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17,

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να δώσει στους αρμόδιους αξιωματούχους άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα του ζητούν για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), προβαίνει σε δήλωση η οποία γνωρίζει ότι είναι παραπλανητική ή ανακριβής είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε δύνανται να ερμηνευθούν ότι επιβάλλουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δυνατό να το ενοχοποιήσει.

Απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών

24. Πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει σε άλλο πρόσωπο πληροφορία την οποία εξασφάλισε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η αποκάλυψη έγινε κατά την εκπλήρωση ή για σκοπούς εκπλήρωσης από αυτό ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο των καθηκόντων του, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη

25. Όταν διαπράττεται αδίκημα το οποίο προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, αναφορικά με ιδιωτικό νοσηλευτήριο που ανήκει κατά κυριότητα ή κατέχεται από πρόσωπο άλλο από τον υπεύθυνο ιατρό, τότε, επιπρόσθετα με τον υπεύθυνο ιατρό, το πρόσωπο αυτό ή, αν πρόκειται για εταιρεία, κάθε σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος της, διαπράττει το ίδιο αδίκημα και δύναται να κατηγορηθεί και να δικαστεί ωσάν να είχε διαπράξει ο ίδιος το αδίκημα τιμωρούμενος ανάλογα, εκτός αν αποδείξει, προς ικανοποίη- σιν του δικαστηρίου, ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς αυτός να το γνωρίζει και χωρίς να οφείλεται σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του.