Γενικό ποινικό αδίκημα και ποινές

22. Πρόσωπο το οποίο—

(α) Ιδρύει ή λειτουργεί ιδιωτικό νοσηλευτήριο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(β) παραλείπει να αποστείλει στον Έφορο ετήσια έκθεση μέσα στην καθορισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 21, προθεσμία,

(γ) αρνείται ή παραλείπει να κλείσει και να διατηρήσει κλειστό ιδιωτικό νοσηλευτήριο σε σχέση με το οποίο έχει εκδοθεί οποιοδήποτε διάταγμα, δυνάμει των άρθρων 18 ή 19, ή παρακωλύει ή παρεμποδίζει τον Έφορο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια την οποία ο Έφορος θεωρεί σκόπιμη ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση προσηκόντως επιβαλλόμενη, δυνάμει του άρθρου 20,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές, ενώ, σε περίπτωση που το αδίκημα είναι συνεχούς φύσεως, σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατό εβδομήντα ευρώ για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήματος.