Ποινική ευθύνη

25. Όταν διαπράττεται αδίκημα το οποίο προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, αναφορικά με ιδιωτικό νοσηλευτήριο που ανήκει κατά κυριότητα ή κατέχεται από πρόσωπο άλλο από τον υπεύθυνο ιατρό, τότε, επιπρόσθετα με τον υπεύθυνο ιατρό, το πρόσωπο αυτό ή, αν πρόκειται για εταιρεία, κάθε σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος της, διαπράττει το ίδιο αδίκημα και δύναται να κατηγορηθεί και να δικαστεί ωσάν να είχε διαπράξει ο ίδιος το αδίκημα τιμωρούμενος ανάλογα, εκτός αν αποδείξει, προς ικανοποίη- σιν του δικαστηρίου, ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς αυτός να το γνωρίζει και χωρίς να οφείλεται σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του.