Παρακώλυση Εφόρου ή εντεταλμένων επιθεωρητών

23.—(1) Πρόσωπο το οποίο—

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί τον Έφορο ή εντεταλμένο επιθεωρητή κατά την άσκηση των, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, εξουσιών ή καθηκόντων του,

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση προσηκόντως επιβαλλόμενη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17,

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να δώσει στους αρμόδιους αξιωματούχους άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα του ζητούν για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), προβαίνει σε δήλωση η οποία γνωρίζει ότι είναι παραπλανητική ή ανακριβής είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε δύνανται να ερμηνευθούν ότι επιβάλλουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δυνατό να το ενοχοποιήσει.