ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 5)

ΜΕΡΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να συνάδει, ως προς τη  χωροθέτησή του, προς τις σχετικές διατάξεις των εν ισχύι σχεδίων ανάπτυξης που δημοσιεύονται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

ΤΜΗΜΑ Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

1. Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να σχεδιάζεται και οικοδομείται ως αυτοτελές κτίριο σε ανεξάρτητο οικόπεδο.

2. Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τις ειδικότητες που πρόκειται να στεγάσει, να σχεδιάζεται, έτσι που να διαθέτει τα ακόλουθα:

(α) Επαρκή χώρο ή χώρους εξέτασης και δωμάτια νοσηλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Μερών II και III.

(β) Χώρο ή χώρους απομόνωσης και φύλαξης νεκρών*, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους VII.

(γ) Κατάλληλο χώρο για ασφαλή φύλαξη φαρμάκων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους VIII.

(δ) Χώρο ή χώρους υπηρεσίας διατροφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους IX.

(ε) Χώρο ή χώρους νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους Χ.

(στ) Πρόνοια για αντιστατικές συνθήκες,

(ζ) Πρόνοια για την εγκατάσταση και λειτουργία του βασικού εξοπλισμού που προβλέπεται στο Τμήμα Γ πιο κάτω.

(η) Κατάλληλη πρόνοια για πρόσβαση φορείων και αναπηρικών καθισμάτων.

* Εξαιρούνται τα νοσηλευτήρια που διαθέτουν μόνο την ειδικότητα οφθαλμολογίας ή/και ωτορινολαρυγγολογίας ή/και πλαστικής χειρουργικής και οι κλινικές ημερήσιας νοσηλείας.

ΤΜΗΜΑ Γ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Τηρουμένων των προβλεπόμενων στο Μέρος IV απαιτήσεων αναφορικά με το γενικό και εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό, κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, για να εξασφαλίσει και να διατηρήσει σε ισχύ άδεια λειτουργίας, πρέπει να διαθέτει και να διατηρεί πάντοτε σε καλή κατάσταση λειτουργίας τον πιο κάτω κατ' ελάχιστο βασικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις—

1. Σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης.

2. Σύστημα και εξοπλισμό πυρασφάλειας (πυρόσβεση-πυρανίχνευση).

3. Σύστημα καύσης υγρών και /ή αέριων καυσίμων.

4. Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

5. Εγκατάσταση παραγωγής ισχυρών ρευμάτων.

6. Εγκατάσταση παραγωγής ασθενών ρευμάτων για τα συστήματα κλήσης νοσηλευτικού προσωπικού, ενδοεπικοινωνίας-αναζήτησης προσώπων, τηλεφώνων, διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων και άλλων παρόμοιων.

7. Μηχάνημα αυτόματης πλύσης σκωραμίδων ή μηχάνημα αυτόματης διάλυσης σκωραμίδων μίας χρήσης.

8. Σύστημα κλήσης νοσηλευτικού προσωπικού.

9. Εφεδρικά συστήματα για όλες τις βασικές παροχές, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια, η ύδρευση, η παροχή ιατρικών αερίων και άλλα παρόμοια.

10. Εξοπλισμό διαχείρισης και διάθεσης κλινικών αποβλήτων: Εναλλακτικά η απαίτηση αυτή ικανοποιείται, εφόσον το ιδιωτικό νοσηλευτήριο έχει συνάψει και διατηρεί κατάλληλες συμβατικές δεσμεύσεις με τρίτους για τη διαχείριση και διάθεση των κλινικών του αποβλήτων.

11. Συστήματα παροχής των ακόλουθων ιατρικών αερίων—

— Οξυγόνου (Ο2),

— πρωτοξειδίου του Αζώτου (Ν2Ο),

— πεπιεσμένου αέρα για αναπνευστικούς σκοπούς και για τη λειτουργία ιατρικών συσκευών

12. Σύστημα κλιματισμού* (αερισμού, θέρμανσης και ψύξης) για τους ακόλουθους χώρους:

— Χώρους εξέτασης ασθενών,

— γραφεία ιατρών,

— χώρους αναμονής ασθενών

— χώρους νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού,

— θαλάμους ασθενών,

— κάθε άλλο χώρο του νοσηλευτηρίου όπου εισάγεται ή εισέρχεται ή παραμένει ασθενής για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς (π.χ. χειρουργεία, εργαστήρια και άλλα παρόμοια).

13. Δίκτυο αναρρόφησης για ιατρική χρήση (vacuum) ή ικανοποιητικό αριθμό συσκευών αναρρόφησης για κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτηρίου.

14. Ανελκυστήρες φορείου**, όταν το νοσηλευτήριο επεκτείνεται πέραν του ισογείου.

* Ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα κλιματισμού:

Το σύστημα κλιματισμού πρέπει να είναι ικανό να διασφαλίζει θερμοκρασία 26 βαθμών Κελσίου τους θερινούς μήνες και 22 βαθμών Κελσίου τους χειμερινούς μήνες, με αντίστοιχη σχετική υγρασία 55% και 35%.

Η προσαγωγή και απαγωγή του αέρα πρέπει να πραγματοποιείται με τη συνεχή ροή αέρα από τις καθαρές προς τις λιγότερο καθαρές περιοχές για αποφυγή μετάδοσης μικροβίων κατά την αντίθετη διεύθυνση.

Ειδικά για τις αίθουσες χειρουργείων το σύστημα κλιματισμού πρέπει να διασφαλίζει ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας για κάθε αίθουσα χειρουργείου.

Επίσης το σύστημα προσαγωγής και απαγωγής του αέρα πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή ροή στην περιοχή της χειρουργικής τράπεζας, από πάνω προς τα κάτω ή οριζοντίως, και η απαγωγή να γίνεται από δύο τουλάχιστο στόμια ευρισκόμενα στο δάπεδο και δύο ευρισκόμενα στην οροφή.

Χώροι για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτικός ο κλιματισμός, πρέπει να θερμαίνονται με θερμαντικά σώματα θερμού ύδατος ή με σταθερούς συσσωρευτές.

** Ειδικές απαιτήσεις για ανελκυστήρες φορείου:

Οι ανελκυστήρες φορείου πρέπει να διαθέτουν:

(α) Σύστημα κλήσης επείγουσας ανάγκης,

(β) σύστημα επαναφοράς του ανελκυστήρα στο ισόγειο, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ή βλάβης,

(γ) ελάχιστες διαστάσεις 1,70 μ. Χ 2,40 μ.

Αν η διεύθυνση του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου επιθυμεί να εγκαταστήσει πρόσθετο ανελκυστήρα για το κοινό, η ελάχιστη επιφάνειά του πρέπει να είναι ικανή να μεταφέρει ένα τροχοκάθισμα με ένα συνοδό.

ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να διαθέτει Γενική Νοσηλευτική Μονάδα, η οποία να ικανοποιεί και/ή να συνάδει με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Α. Θάλαμοι Ασθενών

Οι θάλαμοι ασθενών μπορούν να διακρίνονται ανάλογα με το επίπεδο των παρεχομένων διευκολύνσεων και ανέσεων, στις ακόλουθες κατηγορίες:

(1) Θάλαμος ειδικής κατηγορίας: Μία κλίνη με επιπλωμένο προθάλαμο, και ιδιαίτερο χώρο υγιεινής.

(2) Θάλαμος Α' θέσης: Μία κλίνη με χώρο υγιεινής.

(3) Θάλαμος Β' θέσης: Δύο κλίνες με χώρο υγιεινής.

(4) Θάλαμος Ββ' θέσης: Τρεις κλίνες με χώρο υγιεινής.

(5) Θάλαμος Γ' θέσης: Τέσσερις κλίνες με χώρο υγιεινής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Θάλαμοι Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (μ) Παρατηρήσεις
Θάλαμος μιας κλίνης 11 πλάτος 3,30 -
Προθάλαμος Θαλάμου Πολυτελείας 5 - -
Χώρος υγιεινής με προθάλαμο 4,5 - -
Θάλαμος δύο κλινών 15 πλάτος 3,30
μήκος 4,50
ύψος 2,80
Χωρίς το χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάρι.
Θάλαμος τριών κλινών 21 πλάτος 3,30
μήκος 6,30
ύψος 2,80
Χωρίς το χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάρι.
Θάλαμος τεσσάρων κλινών 24 πλάτος 5,30
μήκος 4,50
ύψος 2,80
Χωρίς το χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάρι.

Β. Χώροι Κεντρικής Εξυπηρέτησης:

(1) Χώρος εξέτασης και θεραπείας ασθενών: Πρέπει να βρίσκεται, κατά το δυνατό, σε κεντρική θέση της Μονάδας και πλησίον των χώρων νοσηλευτικού προσωπικού. Πρέπει να περιέχει εξεταστική κλίνη, πάγκο με ερμάρια και νεροχύτη.

(2) Λουτρό ασθενών: Για κάθε Νοσηλευτική Μονάδα, περιλαμβανομένης της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας, πρέπει να διατίθεται ένα λουτρό βοηθούμενων ατόμων και ο λουτήρας να είναι προσπελάσιμος από τρεις πλευρές. Ο χώρος του λουτρού πρέπει να επιτρέπει την κίνηση τροχηλάτων.

(3) Χώρος προετοιμασίας και διανομής φαγητού: Πρέπει να περιλαμβάνει πάγκο εργασίας, νεροχύτη, ψυγείο και χώρο στάθμευσης τροχήλατων. Το μέγεθος του χώρου συναρτάται με την εκάστοτε προτεινόμενη διαδικασία προετοιμασίας και διανομής φαγητού.

(4) Λινοθήκη: Στο χώρο αυτό φυλάσσεται ο καθαρός ιματισμός της Μονάδας σε ερμάρια με ράφια. Για Μονάδες μέχρι 20 κλίνες επαρκεί ένα ερμάρι καταλλήλων διαστάσεων για μέγιστο χρόνο φύλαξης τριών ημερών. Ο χώρος της λινοθήκης πρέπει να διαρρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του νοσηλευτηρίου.

(5) Χώρος συγκέντρωσης ακάθαρτου ιματισμού και σκωραμίδων: Στο χώρο αυτό συγκεντρώνεται ο ακάθαρτος ιματισμός και τα απορρίμματα της Μονάδας μέχρις ότου απομακρυνθούν. Πρέπει να διαθέτει νεροχύτη, πάγκο εργασίας, σκεύος αποχέτευσης ακάθαρτων υγρών, μηχάνημα αυτόματης πλύσης σκωραμίδων ή μηχάνημα αυτόματης διάλυσης σκωραμίδων μιας χρήσης, καθώς και ράφια για την τοποθέτηση καθαρών σκωραμίδων.

(6) Χώρος καθαριότητας: Χρησιμεύει για τη συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού. Πρέπει να περιέχει χαμηλό νεροχύτη και ερμάρια φύλαξης απορρυπαντικών και εργαλείων ή συσκευών καθαρισμού.

(7) Χώρος στάθμευσης ενός φορείου και ενός τροχήλατου.

Γ. Χώροι Επισκεπτών:

(1) Αίθουσα αναμονής επισκεπτών: Πρέπει να διατίθεται ένας χώρος ανά μία ή δύο Νοσηλευτικές Μονάδες. Ο χώρος αυτός δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε πλατύσκαλο ή να αποτελεί απόληξη διαδρόμου.

(2) Χώροι υγιεινής κοινού: Αυτοί πρέπει να συνδέονται με την αίθουσα επισκεπτών ή να βρίσκονται σε μισή απόσταση από αυτή. Πρέπει να προβλέπονται δύο χώροι υγιεινής (ένας για άνδρες και ένας για γυναίκες) με σχετικό προθάλαμο.

(3) Ένα αποχωρητήριο αναπήρων εύκολα προσπελάσιμο για ολόκληρο το νοσηλευτήριο.

Δ. Χώροι Νοσηλευτικού και Ιατρικού Προσωπικού:

(1) Σταθμός νοσηλευτών και χώρος εργασίας:

(α) Απαιτείται να υπάρχει ένας χώρος για κάθε νοσηλευτική μονάδα μέχρι 40 κλίνες. Ο πάγκος του σταθμού νοσηλευτών πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εποπτεία όλων των θαλάμων και της εισόδου της μονάδας.

(β) Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει ερμάρια για τη φύλαξη φαρμακευτικού υλικού και υλικού μιας χρήσης, καθώς και πάγκο εργασίας με νεροχύτη, μικρό ψυγείο και μικρό γραφείο.

(2) Γραφείο Προϊσταμένου:

Απαιτείται να υπάρχει ένα γραφείο για κάθε νοσηλευτική μονάδα.

(3) Χώροι υγιεινής προσωπικού:

Πρέπει να διατίθεται ένας μικρός χώρος αποδυτηρίου, δύο αποχωρητήρια με λεκάνη και νιπτήρα και ένας καταιονητήρας (ντουζιέρα) για αποκλειστική χρήση του προσωπικού της κάθε νοσηλευτικής μονάδας.

(4) Χώροι ιατρικού προσωπικού:

Κάθε νοσηλευτική μονάδα μέχρι 40 κλίνες πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστο χώρο διανυκτέρευσης ιατρού με γραφείο, ιδιαίτερο αποχωρητήριο, καταιονητήρα (ντουζιέρα) και ερμάρι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Απαραίτητοι Χώροι Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) Παρατηρήσεις
Σταθμός νοσηλευτών και χώρος εργασίας 15 ελεύθερο πλάτος πίσω από τον πάγκο 1,20μ.
Γραφείο Προϊσταμένου 6 -
Χώρος Υγιεινής 6 -
Γραφείο ιατρών 12 -
Κοιτώνας ιατρών 6 ανά κλίνη ιατρού Επιπλέον 3μ2 για αποχωρητήριο και καταιονητήρα (ντουζιέρα) για κάθε 1-2 κλίνες

ΜΕΡΟΣ III

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1. Ορισμός

Η Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα είναι ειδική μονάδα νοσηλείας των τμημάτων του παθολογικού ή χειρουργικού τομέα στα οποία νοσηλεύονται παιδιά ηλικίας έως 14 ετών.

2. Θέση στο κτίριο - Σχέση με άλλα τμήματα - Δυναμικότητα

(α) Κάθε Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα δεν επιτρέπεται να διαθέτει πέραν των 25 κλινών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των κλινών υπερβαίνει τις 25, τότε επιτρέπεται να λειτουργούν ανά δύο Παιδιατρικές Νοσηλευτικές Μονάδες με ορισμένες κοινές διευκολύνσεις.

(β) Ο σχεδιασμός πρέπει να διευκολύνει την επίβλεψη των παιδιών, καθώς και να υπάρχει πρόβλεψη για την παραμονή μητέρων στη μονάδα.

(γ) Σε νοσηλευτήρια άνω των 30 κλινών πρέπει να επιδιώκεται η κατανομή των παιδιών σε διαφορετικές νοσηλευτικές μονάδες ανάλογα με την ηλικία τους.

(δ) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην προστασία των παιδιών από ατυχήματα μέσα στο νοσηλευτήριο με κατάλληλο σχεδιασμό εξαρτημάτων κιγκλιδωμάτων και με άλλα παρόμοια προφυλακτικά μέτρα.

3. Θάλαμοι νοσηλείας

Σε κάθε θάλαμο πρέπει να εξασφαλίζεται—

(α) Προσπέλαση των κλινών από δύο πλευρές.

(β) Ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των κλινών για προσέγγιση φορείου πλάτους 0,90 μ.

(γ) Κουρτίνες για οπτική απομόνωση κάθε κλίνης.

(δ) Δυνατότητα κλήσης νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερος φωτισμός και παροχή οξυγόνου ανά κλίνη.

(ε) Φυσικός φωτισμός και αερισμός με δυνατότητα προστασίας των ασθενών με πρόσπτωση των πλάγιων πρωινών και απογευματινών ακτίνων του ηλίου.

(στ) Ηχοπροστασία. Οι θάλαμοι νοσηλείας υπάγονται στην κατηγορία υψηλής ακουστικής άνεσης.

4. Θάλαμοι νεογέννητων

(α) Τα νεογέννητα συγκεντρώνονται και παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους θαλάμους επιφανείας 1,5μ2 ανά νεογέννητο. Ο αριθμός των βρεφών σε κάθε θάλαμο ποικίλλει, αναλογίας του μεγέθους της νοσηλευτικής μονάδας, αλλά σε κάθε θάλαμο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 20 παιδικά κρεβάτια.

(β) Η διάταξη των θαλάμων των βρεφών πρέπει να παρέχει στο προσωπικό τη δυνατότητα εποπτείας και άμεσης επέμβασης.

(γ) Γυάλινα παραπετάσματα στους διαχωριστικούς τοίχους πρέπει να επιτρέπουν τη θέα στο εσωτερικό του θαλάμου για τις μητέρες.

(δ) Η είσοδος του θαλάμου των βρεφών πρέπει να ελέγχεται από το προσωπικό.

(ε) Οι θάλαμοι των βρεφών πρέπει να έχουν άμεση σύνδεση με το χώρο εξέτασης/αλλαγής και το χώρο προετοιμασίας βρεφικού γάλακτος ώστε να διευκολύνεται η εργασία του προσωπικού και η συνεχής εποπτεία.

(στ) Ο προθάλαμος βρεφών πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 2μ2.

ΤΜΗΜΑ Β. ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

(1) Ορισμός

(α) Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Α.Ε.Π.) είναι το τμήμα του νοσηλευτηρίου το οποίο δέχεται, εξετάζει και περιθάλπει κάθε επείγον και έκτακτο παθολογικό και χειρουργικό περιστατικό.

(β) Το Τ.Α.Ε.Π., εφόσον περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, πρέπει να λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση.

(2) Θέση στο κτίριο - Σχέση με άλλα τμήματα

(α) Το Τ.Α.Ε.Π. πρέπει να έχει ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο ευδιάκριτη από την είσοδο του περιβάλλοντος χώρου. Η είσοδος του Τ.Α.Ε.Π. πρέπει να συνδέεται άμεσα με ράμπες κατάλληλες για μικρά αυτοκίνητα ασθενοφόρα, ανάπηρους και πεζούς.

(β) Η μεταφορά του ασθενούς από το ασθενοφόρο στην είσοδο του Τμήματος πρέπει να γίνεται σε χώρο στεγασμένο.

(3) Πρέπει να υπάρχει εύκολη επικοινωνία με τα ακόλουθα τμήματα—

— Τα διαγνωστικά εργαστήρια,

— τη μονάδα εμφραγμάτων,

— τις νοσηλευτικές μονάδες,

— τις νεογνικές μονάδες, εφόσον υπάρχει τέτοιο τμήμα,

— τα χειρουργεία.

(4) Λειτουργική Οργάνωση

(α) Βασικές λειτουργικές ενότητες είναι—

— Είσοδος, υποδοχή, αναμονή·

— Εξέταση, διάγνωση, θεραπεία.

(β) Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών πρέπει να διαθέτει σηπτικό χειρουργείο για μικροεπεμβάσεις (συρραφή τραυμάτων και άλλες παρόμοιες επεμβάσεις).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Απαραίτητοι Χώροι Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2)
ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ - ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Είσοδος/οι-Ανεμοφράχτη/ες
Αναμονή
Γραφείων πληροφοριών-Υποδοχή 6 ανά εργαζόμενο
Χώροι υγιεινής κοινού 6
Γραφείο προϊσταμένης 6
Γραφείο ιατρών 12
Χώρος τραυματιοφορέων 6
Σταθμός ή χώρος φορείων και αναπηρικών καρεκλών 6
Σταθμός ή χώρος φορείων και αναπηρικών καρεκλών
ΕΞΕΤΑΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θαλαμίσκοι εξέτασης:
(α) Μικρός 6
(β) μεγάλος 10
Σταθμός και εργασία νοσηλευτών 15

ΤΜΗΜΑ Γ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(1)Ορισμός

Η λειτουργία της Μονάδας έχει ως στόχους:

(α) Τη διερεύνηση, κλινική ή εργαστηριακή, των προβλημάτων της υπογονιμότητας·

(β) την αναζήτηση και την πρόληψη, με τις απαραίτητες εργαστηριακές και διερευνήσεις τυχόν κληρονομικών ή μεταδοτικών νοσημάτων που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία της γυναίκας ή του παιδιού που θα γεννηθεί·

(γ) την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής και τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

(2)  Θέση:

(α) Η μονάδα αυτή επιτρέπεται να λειτουργεί οπουδήποτε εντός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.

(β) Η μονάδα δύναται να λειτουργεί ως ανεξάρτητη και αυτοτελής εκτός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.

Ανεξάρτητα από το χώρο λειτουργίας η μονάδα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι:

(α)(i) Επαρκή χώρο εξέτασης και δωμάτια νοσηλείας.

(ii) Εκτός από τον ειδικό εξοπλισμό απαιτείται τουλάχιστο τον εξοπλισμό όπως καθορίζεται στην παράγραφο (στ) πιο κάτω.

(iii) Χώρο για ασφαλή αποθήκευση φαρμάκων, όπως καθορίζεται στο Μέρος VΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος.

(iv) Ένα τουλάχιστον αποχωρητήριο για κάθε τέσσερις κλίνες.

(v) Εξοπλισμό αναζωογόνησης, όπως προβλέπεται στο Μέρος IV-A του Πρώτου Παραρτήματος.

(β) Οι θάλαμοι ασθενών δεν επιτρέπεται να έχουν περισσότερες από τέσσερις κλίνες και πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε για κάθε κλίνη να αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστο 5 μ2.

(γ) Η αίθουσα ωοληψίας πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν δώδεκα  τετραγωνικών μέτρων  και να διαθέτει:

(i) χώρο πλύσης χεριών ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

(ii) ειδικό φωτισμό ως η αίθουσα τοκετού.

(iii) δάπεδο και τοίχους που να πλένονται.

(iv) χώρο αποστείρωσης εργαλείων.

(δ) Η μονάδα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλιματισμού τουλάχιστο για τους χώρους εξέτασης και αναμονής, τους χώρους νοσηλείας και τους χώρους ωοληψίας και εργαστηρίου.

(ε)(i) Η μονάδα πρέπει, εφόσον επεκτείνεται πέραν του ισογείου, να διαθέτει ανελκυστήρα φορείου.

(ii) Αν η μονάδα διαθέτει ανελκυστήρα κοινού μόνο, τότε πρέπει να διαθέτει πτυσσόμενο φορείο που να μετατρέπεται σε κάθισμα και να χωρά στον ανελκυστήρα.

(στ) Η μονάδα πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο ελάχιστο ιατρικό εξοπλισμό:

(i) Απινιδωτή

(ii) Καρδιογράφο

(iii) Οξύμετρο

(iv) Αναρροφητήρα

(v) Συσκευή παρακολούθησης (monitor)

(vi) Εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τους επωαστήρας και την αίθουσα ωοληψίας.

(ζ) Η μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό πυρασφάλειας όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.

(3)  Λειτουργική οργάνωση:

Η εσωτερική λειτουργία της μονάδας περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις λειτουργικές βασικές ενότητες:

Α.  Πρώτη ενότητα – Υποδοχή – Καταγραφή – Συνέντευξη

Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τους πιο κάτω χώρους:

(α) Καθιστικό αναμονής – Γραμματεία – Αρχείο.

(β) Αποχωρητήριο επισκεπτών.

(γ) Γραφείο ιατρού – συνέντευξης.

(δ) Εξεταστήριο με αποχωρητήριο σε επαφή με το γραφείο του ιατρού και άμεση επικοινωνία με το γραφείου του ιατρού.

Β.  Δεύτερη ενότητα – Εργαστήρια – Μικροεπεμβάσεις

Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τους ακόλουθους χώρους:

(α) Χώρο λήψης αίματος και υπερηχογράφου.

(β) Χώρο λήψης σπέρματος.

(γ) Εργαστήριο εμβρυολογίας – γονιμοποίησης.

(δ) Αίθουσα ωοληψίας.

Γ.  Τρίτη ενότητα – Θάλαμοι Νοσηλείας

Οι θάλαμοι νοσηλείας περιλαμβάνουν δωμάτια με όλες τις ανέσεις και ιδιαίτερο αποχωρητήριο.

Δ.  Τέταρτη Ενότητα – Βοηθητικές Υπηρεσίες

Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν:

(α) Αποχωρητήριο και αποδυτήρια προσωπικού.

(β) Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού.

(γ) Χώρο ακαθάρτων.

Για τους χώρους αυτούς ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Πρώτο Παράρτημα.

(4)  Νοσηλευτικό Προσωπικό

Ένας νοσηλευτής ανά ολοκληρωμένη ωοληψία και σε περίπτωση που συντρέχει δεύτερη ωοληψία απαιτείται παρουσία δεύτερου νοσηλευτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απαιτούμενοι Χώροι

 

Ελάχιστη ωφέλιμη 
Επιφάνεια (μ2)
Καθιστικό ............................................................................................... 8
Αποχωρητήριο επισκεπτών ........................................................................ 4
Γραφείο ιατρού συνδυασμένο με το χώρο συνέντευξης, εξεταστηρίου, λήψης αίματος,................................................................................................... 12
Χώρος υπερηχογράφου ............................................................................. 8
Εργαστήριο καλλιέργειας εμβρύων (icsi, μικροσκόπια) ................................... 7
Χώρος πλύσης και χειρουργικής ένδυσης 4
Χώρος αποστείρωσης 4

ΤΜΗΜΑ Δ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Θέση στο κτίριο - Σχέση με άλλα τμήματα

Η μονάδα τεχνητού νεφρού πρέπει να είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη, με ιδιαίτερη είσοδο. Μπορεί να συνδυαστεί με τη μονάδα συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης.

Λειτουργική Οργάνωση

(1) Χώροι Νοσηλείας

Πρέπει να προβλέπονται ιδιαίτεροι χώροι νοσηλείας για διάφορες κατηγορίες ασθενών (π.χ. για κατηγορίες ασθενών με αρνητικό ή θετικό αυστραλιανό αντιγόνο ή με AIDS).

(2) Κύριος Χώρος Αιμοκάθαρσης

(α) Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμος σε μη περιπατητικούς ασθενείς οι οποίοι μεταφέρονται με φορεία ή αναπηρικές καρέκλες. Για την είσοδο των ασθενών, του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού στη μονάδα πρέπει να προβλέπονται αποδυτήρια για την αλλαγή ιματισμού.

(β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση νιπτήρων στο χώρο αιμοκάθαρσης για να περιορίζονται οι εστίες υγρασίας που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

(3) Θάλαμος Μόνωσης

(α) Για τους χώρους θετικού αυστραλιανού αντιγόνου πρέπει να προβλέπεται ιδιαίτερη αεροστεγής είσοδος, αλλαγή ιματισμού και πλύσιμο χεριών. Τα κρεβάτια τοποθετούνται κάθετα προς τον τοίχο, με ελεύθερο χώρο μεταξύ τους 1,20 μ. για άνετη κυκλοφορία μηχανημάτων και προσωπικού.

(β) Στην αίθουσα πρέπει να υπάρχει σταθμός νοσηλευτικού προσωπικού.

(4) Χώροι Υποστήριξης

Οι χώροι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν—

— Χώρο αναμονής - ανάπαυσης των ασθενών, με δυνατότητα λήψης τροφής ή αναψυκτικού πριν αποχωρήσουν,

— Γραφείο Προϊσταμένου,

— Γραφείο ιατρού - εξεταστήριο,

— αποχωρητήριο ασθενών - αποδυτήρια.

(5) Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Κάθε συσκευή τεχνητού νεφρού πρέπει να υποστηρίζεται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

— Παροχής νερού,

— αποχέτευσης,

— παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από ιδιαίτερο πίνακα,

— παροχής οξυγόνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Χώροι Αιμοκάθαρσης: Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (μ)
Θάλαμος 4 μηχανημάτων 28 π = 5,50
μ = 5,10
Θάλαμος 2 μηχανημάτων 16 π = 3,30
μ = 5,10
Χώροι Υποστήριξης:
Χώρος αναμονής- ανάπαυσης με χώρο προετοιμασίας και διανομής φαγητού 16
Γραφείο Προϊστάμενου 6
Γραφείο ιατρού - εξεταστήριο 15
Αποχωρητήριο ασθενών - αποδυτήρια 6
Αποχωρητήριο προσωπικού - αποδυτήριο 6
Χώρος ειδών καθαρισμού 4

ΤΜΗΜΑ Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Λειτουργική Οργάνωση

Περιλαμβάνει όλους τους χώρους της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας, καθώς και χώρο προετοιμασίας με κατάλληλο εξαερισμό και κουβούκλιο ασφαλείας:

Νοείται ότι, η προβλεπόμενη ως άνω απαίτηση αναφορικά με το χώρο προετοιμασίας με κατάλληλο εξαερισμό και κουβούκλιο ασφαλείας ικανοποιείται, και σε περίπτωση κατά την οποία το ιδιωτικό νοσηλευτήριο έχει συνάψει συμφωνία και διατηρεί κατάλληλες συμβατικές δεσμεύσεις με εξειδικευμένα κέντρα διάλυσης κυτταροστατικών και άλλων εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων, νοουμένου ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα μεταφέρονται βάσει πρωτοκόλλων όπως καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες, και χορηγούνται σε κατάλληλο νοσοκομειακό χώρο από εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό υπό ιατρική εποπτεία.

Μετρικά στοιχεία απαραίτητων χώρων

Ισχύει ο Πίνακας Μετρικών Στοιχείων της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

I. Ακτινοδιαγνωστικό - Μαστογραφία - Υπέρηχοι

Θέση στο κτίριο - σχέση με άλλα τμήματα

— Το Τμήμα χωροθετείται κατά προτίμηση στο υπόγειο ή ισόγειο του κτιρίου.

— Πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη προσπέλασή του από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών Χειρουργείων και Μαιευτηρίων.

— Απλή και εύκολη πρέπει να είναι και η προσπέλασή του από το Τμήμα των Εξωτερικών Ιατρείων (εφόσον υπάρχει) και από την κεντρική είσοδο υποδοχής του νοσηλευτηρίου.

Λειτουργική Οργάνωση

(α) Για την ομαλή λειτουργία του τμήματος απαιτούνται οι εξής χώροι—

— Χώρος υποδοχής και αναμονής ασθενών.

— Χώρος διάγνωσης και εργασίας προσωπικού.

— Χώρος ανάπαυσης προσωπικού και βοηθητικοί χώροι.

(β) Το ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος ακτινοδιαγνωστικού τμήματος είναι αυτό που περιλαμβάνει, εκτός από τους βοηθητικούς χώρους, μία αίθουσα εξέτασης με συμβατικό ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα με όρθιο αντιδιαχυτικό διάφραγμα και μία αίθουσα υπερήχων με υπε- ρηχογράφο γενικής χρήσεως.

(γ) Η αίθουσα εξέτασης με υπερηχογράφο είναι δυνατό να τοποθετείται και ανεξάρτητα στο νοσηλευτήριο εκτός του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος.

(δ) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης, στη διάταξη του μηχανήματος στο χώρο πρέπει να προβλέπεται και η προσέγγιση του ασθενούς με φορείο.

(ε) Στους χώρους όπου προβλέπεται η λειτουργία μηχανημάτων με ακτίνες «Χ» πρέπει να προβλέπεται ακτινοπροστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών.

(στ) Το αποχωρητήριο και αποδυτήριο ασθενών πρέπει να έχει άμεση επικοινωνία με την αίθουσα εξέτασης. Η ακτινογραφική κασέτα μεταβιβάζεται στο θάλαμο μέσω ειδικής θυρίδας (passo) με ακτινοπροστασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Απαραίτητοι Χώροι Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2)
Αναμονή ασθενών και κοινού - Υποδοχή 8
2 αποχωρητήρια (κοινού-ασθενών) 6
Γραφείο Ακτινολόγου 9
Θάλαμος εξέτασης (Ακτινογραφίας και Ακτινοσκόπησης) 20
Αποχωρητήριο 3
Αποδυτήρια ασθενών 3
Σκοτεινός θάλαμος 4
Αποθήκη φιλμ και υλικών εμφανίσεων 2
Αίθουσα Υπερηχογράφων 10
Αίθουσα 10
Αίθουσα Μαστογράφου 10
Αίθουσα Ορθοπαντογράφου 20
Αποδυτήρια — αποχωρητήρια 8

 

I. Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας

Θέση στο κτίριο - σχέση με άλλα τμήματα

Το τμήμα αυτό είναι δυνατό να αποτελεί και ενιαίο Τμήμα με το Ακτινοδιαγνωστικό. Τοποθετείται στο ισόγειο ή υπόγειο του κτιρίου. Στο τμήμα πρέπει να εξασφαλίζεται άμεση πρόσβαση από το τμήμα επειγόντων περιστατικών με κατάλληλες διατάξεις για την προσπέλαση φορείων και αναπηρικών τροχοκαθισμάτων.

Λειτουργική Οργάνωση

(α) Στο τμήμα αυτό εξετάζονται εσωτερικοί ασθενείς του νοσηλευτηρίου και εξωτερικοί ασθενείς ως επείγοντα ή προγραμματισμένα περιστατικά.

(β) Το Τμήμα χωρίζεται στις ακόλουθες δύο ομάδες χώρων:

— Χώροι υποδοχής - αναμονής ασθενών.

— Χώροι εξέτασης αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας.

(γ) Οι διαστάσεις των επί μέρους χώρων αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας δυνατό να αλλάζουν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας των μηχανημάτων.

(δ) Οι χώροι στους οποίους λειτουργούν μηχανήματα με ιοντίζουσα ακτινοβολία πρέπει να παρέχουν ακτινοπροστασία σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Απαραίτητοι Χώροι Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) Παρατηρήσεις
Χώρος υποδοχής 12
Αποχωρητήριο κοινού 6
Γραφείο ιατρού 12
Γραφείο προσωπικού 9
Αίθουσα Αξονικής Τομογραφίας 25 Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνονται οι μηχανολογικοί χώροι και ο χώρος ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Αίθουσα Μαγνητικού Τομογράφου 40
Χώρος Χειριστηρίου 5
Χώρος Προετοιμασίας Ασθενών 10
Σκοτεινός Θάλαμος 8 Στην επιφάνεια περιλαμβάνεται ο χώρος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΤΜΗΜΑ Ζ. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο τμήμα αυτό γίνονται αγγειογραφικές και αιμοδυναμικές εξετάσεις με ειδικά ακτινογραφικά μηχανήματα και με τη βοήθεια σκιαγραφικών μέσων κάτω από άσηπτες συνθήκες.

Θέση στο κτίριο - Σχέση με άλλα τμήματα—

— Το τμήμα χωροθετείται κατά προτίμηση στο ισόγειο ή υπόγειο του κτιρίου.

— Πρέπει να υπάρχει άμεση επικοινωνία με την Καρδιολογική Μονάδα και το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα.

— Είναι δυνατό το Αγγειογραφικό και Αιμοδυναμικό Τμήμα να αποτελέσει και τμήμα ενός ευρύτερου ακτινοδιαγνωστικού τμήματος.

— Εφόσον διατίθεται το κατάλληλο μηχάνημα μπορεί να γίνονται αγγειογραφικές εξετάσεις ή αιμοδυναμικές εξετάσεις στην ίδια αίθουσα.

— Στους χώρους όπου λειτουργούν μηχανήματα με ιοντίζουσα ακτινοβολία απαιτείται η παροχή ακτινοπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητοι Χώροι Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) Παρατηρήσεις
Αναμονή ασθενών σε φορεία 10
Αποχωρητήριο κοινού 6
Γραφείο ιατρού 12
Αίθουσα αγγειογραφιών 25
Αίθουσα αιμοδυναμικών εξετάσεων 40 Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται το χειριστήριο και ο χώρος ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σκοτεινός θάλαμος ή εμφανιστήριο ημέρας 10
4
Χώρος φύλαξης καθετήρων 4

ΤΜΗΜΑ Η. ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

Είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται αναίμακτη καταστροφή και αποβολή από τον οργανισμό του ασθενούς των λίθων, του ουροποιητικού συστήματος και των χοληφόρων οδών. Χώροι Υποστήριξης

Οι χώροι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν—

— Χώρο αναμονής των ασθενών με τους συνοδούς τους.

— Χώρο προετοιμασίας του ασθενούς, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με τον κυρίως χώρο του λιθοτρίπτη. Εκεί γίνεται στον ασθενή μερική αναισθησία (ενδοραχιαία) ή αναισθησία με ενδοφλέβια ένεση. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καθετηριασμό του ουροποιητικού συστήματος.

— Χώρο ανάπαυσης ολιγόωρης ή και 24ωρης παραμονής των ασθενών.

— Αποχωρητήριο και αποδυτήρια ασθενών.

— Αποχωρητήριο και αποδυτήρια προσωπικού.

— Γραφείο Προϊσταμένου.

— Αποθήκη και χώρο ειδών καθαρισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

Απαραίτητοι Χώροι Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) Παρατηρήσεις
Κυρίως χώρος λιθοτριψίας αναλόγως του αριθμού και τύπου μηχανημάτων 24-40 Χρειάζεται προστασία από ακτινοβολία
Χώρος αναμονής ασθενών 10
Χώρος προετοιμασίας 8
Χώρος ανάπαυσης 15 Με χώρο υγιεινής
Αποχωρητήρια και αποδυτήρια ασθενών 6
Αποχωρητήρια και αποδυτήρια προσωπικού 6
Σταθμός νοσηλευτών 6
Αποθήκη και χώρος ειδών καθαρισμού 4

ΤΜΗΜΑ Θ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(α) Είναι ο χώρος όπου παρέχεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεχούς και αδιάσπαστης παρακολούθησης, φροντίδας.

(β) Η μονάδα πρέπει να ευρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

(γ) Οι ασθενείς μεταφέρονται εκεί είτε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είτε από τα χειρουργεία είτε από το μαιευτήριο είτε από άλλες μονάδες του νοσηλευτηρίου.

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

(1) Πολυδύναμη ΜΕΘ (καλύπτει πολλές ειδικότητες)

(2) Μετεγχειρητική ΜΕΘ

(3) Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΜΕΘ

(4) Παιδιατρική ΜΕΘ

Θέση ΜΕΘ

(α) Η ΜΕΘ πρέπει να βρίσκεται κοντά στα τμήματα από τα οποία δέχεται ασθενείς, δηλαδή κοντά στα χειρουργεία, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στο μαιευτήριο.

(β) Πρέπει να τοποθετείται σε ήσυχο μέρος του κτιρίου και να προβλέπονται συνθήκες ηχοπροστασίας.

Εξοπλισμός ΜΕΘ

Για το γενικό και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό της ΜΕΘ ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος IV.

Χώρος ασθενών

(α) Η ελάχιστη επιφάνεια ανά κλίνη είναι 12μ2.

(β) Για κάθε μονάδα 6 κλινών απαιτείται 1 αποχωρητήριο με ελάχιστη επιφάνεια 3μ2.

Βάση, εποπτεία προσωπικού, εργασία νοσηλευτών

(α) Η βάση του νοσηλευτικού προσωπικού πρέπει να είναι τοποθετημένη στη μονάδα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη συνεχής οπτική και ακουστική παρακολούθηση των ασθενών τόσο στην αίθουσα της ΜΕΘ όσο και στη μόνωση.

(β) Πρέπει να περιλαμβάνει χώρο για τις συσκευές παρακολούθησης των ασθενών, οθόνες παράλληλης εναπόθεσης και παρατήρησης των ακτινογραφιών όλων των ασθενών, τηλέφωνο και γραφείο για 2 άτομα.

ΤΜΗΜΑ I. ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ AIDS

Στη μονάδα αυτή νοσηλεύονται ασθενείς που έχουν προσβληθεί από το σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS).

Θέση στο κτίριο

— Η μονάδα καλό είναι να χωροθετείται μέσα στο νοσηλευτήριο σε θέση που να εξασφαλίζει χωριστή εξωτερική προσπέλαση και πρέπει να έχει εύκολη επικοινωνία με τα διαγνωστικά εργαστήρια.

— Κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι αρχές σχεδιασμού και δόμησης της γενικής νοσηλευτικής μονάδας.

Λειτουργική Οργάνωση

— Η οργάνωση της μονάδας πρέπει να διασφαλίζει την αποφυγή λοιμώξεων από και προς τους νοσηλευομένους. Οι θάλαμοι πρέπει να είναι μονόκλινοι με ιδιαίτερο λουτρό.

— Η είσοδος στο θάλαμο του ασθενούς πρέπει να γίνεται από προθάλαμο με ερμάρι, όπου πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός (ρούχα, γάντια και άλλα παρόμοια) που χρησιμοποιεί το νοσηλευτικό προσωπικό και οι επισκέπτες του ασθενούς.

— Η έξοδος από το θάλαμο γίνεται μέσω ιδιαίτερου χώρου (με πόρτα που ανοίγει μόνο προς το χώρο αυτό), όπου πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες και δοχεία για την απόθεση του μολυσμένου υλικού που βγαίνει από το θάλαμο, για την εν συνεχεία απομάκρυνση του από τη μονάδα προς απολύμανση - πλύσιμο - αποστείρωση ή καταστροφή.

— Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τον εξοπλισμό των χώρων, όπως η ύπαρξη νιπτήρα που λειτουργεί με το πόδι, μη ύπαρξη χειρολαβών κλπ.

— Οι υπόλοιποι χώροι υποστήριξης της μονάδας είναι αυτοί που ισχύουν για τη γενική νοσηλευτική μονάδα.

Σημ.: Αναπροσαρμογή των πιο πάνω μπορεί να γίνεται ανάλογα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για την ασθένεια αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ AIDS

Απαραίτητος Χώρος Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (μ) Παρατηρήσεις
Θάλαμος 1 κλίνης 11 π = 3,30
μ = 3,30
υ = 2,80
Εκτός ερμαριού και αποχωρητηρίου
Προθάλαμος 5 Με ερμάρι για ρούχα κλπ. για αλλαγή πριν από την είσοδο στο θάλαμο
Χώρος υγιεινής 4,5
Χώροι εξόδου 5 Με νιπτήρες και δοχεία για απόθεση μολυσμένου υλικού
Σταθμός νοσηλευτικού προσωπικού 10
Γραφείο Προϊσταμένου 6
Χώροι υγιεινής 6
Γραφείο ιατρών 12

ΤΜΗΜΑ ΙΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αυτό περιλαμβάνει διαγνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες με τη χρήση ραδιοφαρμακειπικών ουσιών.

Οι διαγνωστικές δραστηριότητες διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες—

(1) (α) IN VIVO - για την απεικόνιση οργάνων ή μελών του ανθρώπινου σώματος με σκοπό την παρακολούθηση ορισμένων διεργασιών ή διαταραχών του ανθρώπινου οργανισμού.

(β) IN VITRO - για την εργαστηριακή ανάλυση των στοιχείων ορισμένων ουσιών με βιολογικά υγρά με κλινικό ενδιαφέρον.

(2) Επειδή το τμήμα της πυρηνικής ιατρικής παραλαμβάνει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, διαθέτει ραδιενεργά ισότοπα και κατάλοιπα, οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται οι παραπάνω λειτουργίες και οι μεταξύ τους διαδρομές πρέπει να εξασφαλίζουν την απαραίτητη ακτινοπροστασία και ανεξαρτησία σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών.

Θέση στο κτίριο

Συνιστάται κατά το δυνατό η χωροθέτηση του τμήματος πυρηνικής ιατρικής στην περιοχή των λοιπών δραστηριοτήτων απεικονίσεων και εφαρμογών ακτινοβολιών της κλινικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Απαιτούμενος Χώρος Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) Παρατηρήσεις
Γενική αναμονή ασθενών, συνοδών επισκεπτών-αρχείο 16 Πλησίον της εισόδου του τμήματος
Αναμονή φορείων 6 Δίπλα στη γενική αναμονή αλλά ανεξάρτητη από αυτή
Ιατρείο - εξέταση - λήψεις βιολογικών ουσιών 12
Γραφείο ιατρού 10
Δωμάτιο βοηθητικού προσωπικού
Αποχωρητήριο καταιονητήρας (ντουζιέρα) ιατρικού και λοιπού προσωπικού 10
Αποθήκη για φύλαξη ραδιοϊσοτόπων και ραδιενεργών καταλοίπων 10 Εύκολη προσπέλαση από την είσοδο της κλινικής και σε επαφή με το θερμό εργαστήριο
Θερμό εργαστήριο για την παρασκευή των ραδιοφαρμάκων με ειδικές διαδικασίες 10 Σε επαφή με την αποθήκη ραδιοϊσοτόπων και το δωμάτιο εφαρμογής.
Απαιτείται καλός εξαερισμός
Δωμάτιο εφαρμογής για τη χορήγηση των ραδιοφαρμάκων σε περιπατητικούς ή κλινήρεις ασθενείς 12 Εύκολη προσπέλαση από το χώρο αναμονής και σε επαφή με το θερμό εργαστήριο
Ειδικό αποχωρητήριο για τη χρήση των θερμών ασθενών 8
Χώρος γ-κάμερας για την εκτέλεση τομογραφικών λήψεων και σπινθηρογραφημάτων ολόκληρου του σώματος 4 X 8 = 32 Πρέπει να εξασφαλίζεται η άνετη τοποθέτηση του εξοπλισμού εντός του χώρου (γ-κάμερα χειριστήριο, κλίνη εξεταζόμενου ασθενούς, φωτογραφικό μηχάνημα, ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.λ.π.) και η ευχερής διακίνηση του προσωπικού και των ασθενών εντός αυτού
Εναλλακτικά: Χώρος γ- κάμερας για συμβατικές λήψεις (μη τομογραφικές)4 X 4 = 16 4 X 4= 16
Χώρος φορητής γ-κάμερας (προαιρετικός) 3,5 X 3,5
Σκοτεινός θάλαμος για την εμφάνιση των φιλμ που προκύπτουν από τη γ-κάμερα
Σε επαφή με το χώρο της γ- κάμερας. Ο χώρος μπορεί να αντικατασταθεί από εμφανιστήριο ημέρας
Περιλαμβάνει πέραν των εργαστηριακών, πάγκο φυγόκεντρο γ-counter, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ψυγεία και όλα τα μικρά όργανα ενός χημικού εργαστηρίου 16 Περιλαμβάνει πέραν των εργαστηριακών, πάγκο φυγόκεντρο γ-counter, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ψυγεία και όλα τα μικρά όργανα ενός χημικού εργαστηρίου

ΤΜΗΜΑ IB. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Πρόκειται για αυτοτελή και ανεξάρτητη νοσηλευτική μονάδα ασφαλούς νοσηλείας ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Η ψυχιατρική νοσηλευτική μονάδα παίδων και εφήβων καλύπτει τις ηλικίες 4 έως 16 ετών.

(1) Η νοσηλευτική μονάδα πρέπει να αποτελεί ενιαία περιοχή κτιρίου και δεν επιτρέπεται να διαιρείται σε τμήματα ή ορόφους για κανένα λόγο. Πρέπει να χωροθετείται στο ισόγειο.

(2) Κάθε μονάδα πρέπει να έχει μία τουλάχιστον ανεξάρτητη πρόσβαση και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση του διαδρόμου μιας μονάδας για πρόσβαση σε άλλη μονάδα.

Ειδικές αρχές σχεδιασμού Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας Ασφαλούς Νοσηλείας

Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σαφής και απλός ώστε—

(α) Να αποφεύγεται ο ιδρυματικός χαρακτήρας,

(β) οι ασθενείς να αισθάνονται ασφάλεια και σταθερότητα,

(γ) να διασφαλίζεται η αξιοπρέπειά τους,

(δ) να μην αισθάνονται απομονωμένοι,

(ε) οι χώροι του προσωπικού και των ασθενών να είναι καθορισμένοι και να μη δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη σχέσεων,

(στ) οι μακριοί διάδρομοι να αποφεύγονται,

(η) να επιτυγχάνεται και αξιοποιείται η σχέση εσωτερικής λειτουργίας και περιβάλλοντος χώρου με τη δημιουργία αίσθησης ανοικτού χώρου για τη μείωση του άγχους,

(θ) οι όροι ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας να είναι αυξημένοι.

Χώροι ψυχιατρικού κέντρου ασφαλούς νοσηλείας

(1) Θάλαμοι νοσηλείας

(α) Ισχύει η παράγραφος που αναφέρεται στους θαλάμους για τη γενική νοσηλευτική μονάδα.

(β) Οι θάλαμοι μόνωσης προορίζονται για ολιγόωρη παραμονή ανήσυχων ασθενών.

(γ) Οι όροι ασφάλειας είναι αυξημένοι για αποφυγή τραυματισμών και αυτοτραυματισμών.

(δ) Η εποπτεία γίνεται μέσω οπτικοακουστικού συστήματος που ελέγχεται από το σταθμό παρακολούθησης των νοσηλευτών.

(2) Χώροι νοσηλευτικού προσωπικού

Αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν—

(α) Σταθμό και χώρο εργασίας νοσηλευτών.

(β) Γραφείο προϊσταμένου.

(γ) Χώρους υγιεινής του προσωπικού.

(3) Χώροι εξυπηρέτησης του ψυχιατρικού κέντρου ασφαλούς νοσηλείας

Οι χώροι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν—

(α) Χώρο καθαρού ιματισμού (λινοθήκη), όπως και στη γενική νοσηλευτική μονάδα.

(β) Χώρο συγκέντρωσης ακαθάρτων (όπως και στη γενική νοσηλευτική μονάδα).

(γ) Χώρο καθαριότητας (όπως και στη Γενική Νοσηλευτική Μονάδα).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Απαραίτητοι Χώροι Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) Ελάχιστες διαστάσεις ωφέλιμες (μ) Παρατηρήσεις
Θάλαμος 1 κλίνης 11 π = 3,30 Εκτός ερμαριού και αποχωρητήριο
Προθάλαμος για θάλαμο πολυτελείας 5
Χώρος υγιεινής με προθάλαμο 4,5
Θάλαμος 2 κλινών 15 π = 3,30
μ = 4,50
υ = 2,80
Χωρίς το χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάρι
Θάλαμος 3 κλινών 21 π = 3,30
μ = 4,50
υ = 2,80
Χωρίς το χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάρι
Θάλαμος 4 κλινών 24 π = 5,30
μ = 4,50
υ = 2,80
Χωρίς το χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάρι
Θάλαμος μόνωσης 9 1 ανά 20 κλίνες, εάν οι κλίνες <20, 1 θάλαμος μόνωσης
Καθιστικό 0,5/κλίνη 1 χώρος ανά 20 κλίνες
Σταθμός νοσηλευτών και χώρος εργασίας 15 Πλάτος πίσω από τον πάγκο 1,20
Γραφείο προϊσταμένου 6
Χώροι υγιεινής 6

Βασικές νοσηλευτικές ενότητες των ψυχιατρικών κέντρων ασφαλούς νοσηλείας

Ενότητα Α

Νοσηλευτική μονάδα (όπως προβλέπεται για το ψυχιατρικό κέντρο).

Ενότητα Β

Εξυπηρετεί εσωτερικούς ασθενείς, ασθενείς που προσέρχονται στο ψυχιατρικό κέντρο για εξέταση, παρακολούθηση, θεραπεία καθώς και έκτακτα περιστατικά.

Περιλαμβάνει τους εξής χώρους—

— Είσοδο - υποδοχή - πληροφορίες - είσοδο εκτάκτων

— Γραφεία/εξεταστήρια ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών

— Εξεταστήριο φυσικής εξέτασης (με αποχωρητήριο)— Αίθουσα μικροεπεμβάσεων (σε άμεση σχέση με το εξεταστήριο φυσικής εξέτασης)

— Αίθουσα μικροεπεμβάσεων (σε άμεση σχέση με το εξεταστήριο φυσικής εξέτασης)— Χώρος συνεντεύξεων/ομαδικής ψυχοθεραπείας

— Χώρους αναμονής: Ανά 4 γραφεία (εξεταστήρια 122 μ2 το καθένα)Σημ.: Το εξεταστήριο φυσικής εξέτασης και 1 ή 2 γραφεία/εξεταστήρια μπορεί να λειτουργούν και ως εξωτερικά ιατρεία.

Ενότητα Γ

Η ενότητα Γ εξυπηρετεί εσωτερικούς ασθενείς που παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής (απασχόληση, εργασιοθεραπεία, συζήτηση και άλλα παρόμοια).

Περιλαμβάνει τους εξής χώρους:

— Καθιστικό ασθενών

— Χώρο εργασιοθεραπείας

— Αίθουσα διδασκαλίας (αφορά μόνο την κλινική παιδιών και εφήβων)— Τραπεζαρία

— Χώρο ανάπαυσης προσωπικού

— Αποχωρητήριο κοινού, αποχωρητήριο αναπήρων

— Δωμάτιο εφημερεύοντος.

Όλοι οι χώροι της ενότητας κλιματίζονται.

Ενότητα Δ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

(α) Ο ελάχιστος απαραίτητος ελεύθερος χώρος ορίζεται σε τουλάχιστον 25 μ2 ανά κλίνη.

(β) Ο σχεδιασμός πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να χρησιμοποιούν τον εξωτερικό χώρο (καθιστικό, περίπατοι κλπ).

(γ) Γίνεται φύτευση με πυκνό πράσινο για ασφάλεια και ηχητική μόνωση στην επαφή με δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας.

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις πιο πάνω πρόνοιες για τα ψυχιατρικά κέντρα ασφαλούς νοσηλείας, δύνανται να λειτουργούν Συνήθη Ψυχιατρικά Κέντρα σε χώρους ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, στο ισόγειο ή άλλο όροφο χωρίς κατά ανάγκη να αποτελούν αυτόνομη νοσηλευτική μονάδα, για τα οποία επιπρόσθετα από τις προδιαγραφές που ισχύουν για τη Γενική Νοσηλευτική Μονάδα, ισχύουν και οι πιο κάτω προδιαγραφές:

(α) Τα δωμάτια νοσηλείας να είναι ειδικά διαρρυθμισμένα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών.

(β) Τα παράθυρα να έχουν άθραυστους υαλοπίνακες με ειδική ασφάλεια.

(γ) Η θύρα του χώρου υγιεινής να μην ασφαλίζεται από μέσα ώστε να αποφεύγεται ο εγκλεισμός.

(δ) Να μην υπάρχουν αιχμηρά ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις, άδεια λειτουργίας για τα πιο πάνω ψυχιατρικά κέντρα χορηγείται νοουμένου ότι έχει εξασφαλισθεί η γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών, η οποία συστήνεται δυνάμει του άρθρου 20 των περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμων του 1997 μέχρι 2007, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

 

ΜΕΡΟΣ IV ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες που στεγάζει, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο τον ακόλουθο γενικό ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για περιστατικά αναζωογόνησης, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του—

(α) Απινιδωτή.

(β) Καρδιογράφο.

(γ) Οξύμετρο.

(δ) Αναρροφητήρα.

(ε) Συσκευή παρακολούθησης (monitor).

(στ) Εξοπλισμό αποστείρωσης εργαλείων.

(ζ) Τρόλεϊ επείγουσας ανάγκης, με εξοπλισμό υποστήριξης καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (ο αριθμός τους θα εξαρτάται από το χρόνο που μεσολαβεί για τη μεταφορά του από το σταθμό στον οποίο βρίσκεται το καθένα μέχρι την τελευταία κλίνη και ο οποίος πρέπει να είναι μικρότερος των 3 λεπτών)

(η)  Αναπνευστήρα.

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, ανάλογα με τις ειδικότητες ή τα τμήματα που διαθέτει, πρέπει να έχει απαραίτητα τον ακόλουθο πρόσθετο εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό:

1.Τμήμα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων

(α) Μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα·

(β) χειρουργικό τραπέζι·

(γ) σκιαλυτική λυχνία οροφής·

(δ) ηλεκτροκαρδιογράφο (monitor)·

(ε) συσκευή παρακολούθησης (monitor).

2.Οφθαλμολογικό

(α) Εντοπιστή ξένων σωμάτων·

(β) συσκευή κρυοπηξίας·

(γ) ειδικό μικροσκόπιο.

3.Ορθοπεδικό

(α) Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα·

(β) μικροσυσκευές απαραίτητες για χρήση ορθοπεδικού χειρουργείου.

4.Νευροχειρουργικό

(α) Φορητό ακτινολογικό·

(β) ψυχρό φωτισμό·

(γ) ειδικό μικροσκόπιο·

(δ) διπολική διαθερμία.

5.Ωτορινολαρρυγολογικό

(α) Λαρυγγοσκόπιο·

(β) μηχάνημα ρινικών ενδοσκοπήσεων·

6.Ουρολογικό

(α) Συσκευή ψυχρού φωτισμού·

(β) συσκευή ενδοσκόπησης·

7. Καρδιοχειρουργικό

(α) Συσκευή παρακολούθησης (monitor)·

(β) μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας·

(γ) μηχάνημα θέρμανσης - ψύξης ασθενούς·

(δ) φορητό ακτινολογικό·

(ε) μηχάνημα προσδιορισμού αερίων αίματος·

(στ) ηλεκτροκαρδιογράφο·

(ζ) καρδιοσκόπιο με απινιδωτή·

(η) ενδοαορτική αντλία καρδιακής υποστήριξης.

8. Τμήμα σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων

(α) Χειρουργικό τραπέζι·

(β) αναρροφητήρα·

(γ) φωτισμό για χειρουργικές επεμβάσεις.

9. Συγκρότημα ενδοσκοπήσεων

(α) Λαρυγγοσκόπιο·

(β) αναρροφητήρα·

(γ) γαστροσκόπιο·

(δ) διαθερμία αναλόγως των αναγκών

(ε) ορθοσκόπιο, κολονοσκόπιο·

(στ) πηγές ψυχρού φωτισμού·

10. Μαιευτικό και γυναικολογικό χειρουργείο

(α) Χειρουργικό τραπέζι·

(β) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα·

(γ) θερμοκοιτίδα·

(δ) αναρροφητήρα και νεογνικό αναρροφητήρα·

(ε) ηλεκτροκαρδιογράφο·

(στ)  καρδιοτοκογράφο·

11. Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο

(α) Γυναικολογικό τραπέζι·

(β) αναρροφητήρα·

(γ) φωτισμό χειρουργείου-

(δ) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα.

12. Επείγοντα περιστατικά

(α) Αναρροφητήρα·

(β) φωτισμό χειρουργείου-

(γ) πλήρη εξοπλισμό καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης-

(μονάδα παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων, απινιδωτή, αναπνευστήρα και άλλα παρόμοια).

13. Μονάδα εντατικής θεραπείας

(α) Παράκλινη μονάδα παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας ανά κλίνη-

(β) αναπνευστήρα όγκου και πιέσεως (τουλάχιστον έναν)·

(γ) ηλεκτροκαρδιογράφο·

(δ) απινιδωτή - ηλεκτροκαρδιογράφο·

(ε) αναρρόφηση·

(στ) ειδικά κρεβάτια·

(ζ) κονσόλα άνωθεν κλίνης ασθενούς με συστήματα παροχής ιατρικών αερίων και ηλεκτρικού ρεύματος·

(η) μηχάνημα μέτρησης αερίων αίματος.

14. Ογκολογία - Χημειοθεραπεία

Κουβούκλιο ασφαλείας (Safety cabinct).

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στο οποίο είναι εγκατεστημένος οποιοσδήποτε γενικός ή εξειδικευμένος εξοπλισμός οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει έγκαιρα στις κατάλληλες ενέργειες ώστε ο εγκατεστημένος σ' αυτό εξοπλισμός να βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας.

 

ΜΕΡΟΣ V ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

 

Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο χειρουργικής ειδικότητας ή ειδικοτήτων πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστο τμήμα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων, αν δε το ιδιωτικό νοσηλευτήριο στεγάζει δυο ή περισσότερες χειρουργικές ειδικότητες πρέπει επίσης να διαθέτει και ένα τουλάχιστο τμήμα σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Υποδιαιρέσεις χειρουργείων

Τα χειρουργεία διακρίνονται στα ακόλουθα τμήματα:

(α)Τμήμα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων.

(β)Τμήμα σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων.

(γ)Τμήμα ενδοσκοπήσεων.

(δ)Τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων.

Α. Τμήμα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων

Άσηπτες χειρουργικές επεμβάσεις, είτε προγραμματισμένες είτε επείγουσες, διενεργούνται μόνο στους ειδικά διασκευασμένους χώρους των νοσηλευτηρίων, οι οποίοι καλούνται «άσηπτα χειρουργεία» και οι οποίοι συνάδουν με τις ακόλουθες απαιτήσεις και προδιαγραφές:

Θέση

1. Το Τμήμα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων πρέπει να αποτελεί ένα ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο κτιριακό συγκρότημα του νοσηλευτηρίου.

2. Σε άμεση σχέση με το τμήμα πρέπει να βρίσκεται ο χώρος ανάνηψης.

3. Σε έμμεση σχέση με το τμήμα πρέπει να βρίσκονται—

(α)Ο χώρος αποστείρωσης·

(β)οι αντίστοιχες χειρουργικές νοσηλευτικές μονάδες·

(γ)το τμήμα επειγόντων περιστατικών

(δ)τα διαγνωστικά εργαστήρια.

4. Σ' αυτό πρέπει να διασφαλίζονται—

(α) Η αποκλειστική χρήση των χώρων χωρίς παρεμβολή άλλων λειτουργιών.

(β)(i) Η αποφυγή μολύνσεων από τυχόν επαφή του εν λόγω τμήματος με άλλα τμήματα (π.χ. νοσηλευτική μονάδα).

(ii) Η εξασφάλιση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη χωροθέτησή του σε ιδιαίτερο όροφο, την κατάληξη σε πτέρυγα ή ανεξάρτητο κτίριο με εσωτερική διασύνδεση.

(γ) Η μη ενόχληση του τμήματος από θορύβους τυχόν γειτονικών χώρων.

Λειτουργική Οργάνωση

Απαραίτητος παράγοντας στο σχεδιασμό και την οργάνωση του τμήματος για την εξασφάλιση του αναγκαίου βαθμού ασηψίας είναι η τήρηση των πιο κάτω λειτουργικών προϋποθέσεων—

α) Το τμήμα των χειρουργείων πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τη γενική κυκλοφορία και από την κίνηση του αέρα του υπόλοιπου κτιριακού όγκου του νοσηλευτηρίου.

β) Το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό του τμήματος πρέπει να εισέρχεται στην άσηπτη ζώνη από ένα και μόνο σημείο.

Απαραίτητοι χώροι υποστήριξης χειρουργικής αίθουσας

Κάθε χειρουργική αίθουσα πρέπει να υποστηρίζεται από τους ακόλουθους χώρους:

(α) Χώρο εργασίας και αποστείρωσης χειρουργείου: Ο χώρος αυτός επιτρέπεται να είναι κοινός για δύο ή περισσότερες χειρουργικές αίθουσες με ελάχιστο εμβαδόν 6 μ2 ανά αίθουσα.

(β) Χώρο προνάρκωσης και προετοιμασίας ασθενούς: Ο χώρος αυτός πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστο 12 μ2 με ελάχιστη διάσταση 3 μ. Για τις περίπλοκες θωρακοχειρουργικές και νευροχειρουργικές εγχειρήσεις ο χώρος προνάρκωσης και προετοιμασίας πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστο 18 μ2.

(γ) Χώρο πλύσης χεριών ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού: Ο χώρος αυτός πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 8 μ2 με 2 - 3 θέσεις πλύσης. Στο χώρο αυτό πρέπει να υπάρχει ιματιοθήκη για γάντια, ποδιά, μάσκα και άλλα παρόμοια. Ο χώρος αυτός επιτρέπεται να είναι κοινός για δύο ή περισσότερες χειρουργικές αίθουσες.

(δ) Χώρο στάθμευσης φορητού ακτινογραφικού μηχανήματος: Εφόσον υπάρχει τέτοιο μηχάνημα, ο προβλεπόμενος προς τούτο χώρος πρέπει να είναι ανάλογος προς το μέγεθος του μηχανήματος εμβαδού.

Χειρουργικές αίθουσες

(α) Κάθε αίθουσα χειρουργείου πρέπει να διαθέτει μόνο μια χειρουργική τράπεζα. Οι γενικές χειρουργικές αίθουσες πρέπει να έχουν εμβαδόν τουλάχιστο 30 μ2 με ελάχιστη διάσταση 5 μ.

(β) Επιτρέπεται και μη ορθογώνιο σχήμα κάτοψης της χειρουργικής αίθουσας, εφόσον αποδεικνύεται ότι εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και οι συνθήκες αποστείρωσης, υγιεινής και φωτισμού του χώρου.

(γ) Ελάχιστο καθαρό ύψος χώρου 3,0 μ. και ιδανικό ύψος 3,2 μ.

(δ) Μέγεθος καρδιοχειρουργικής και νευροχειρουργικής αίθουσας 35 μ2 με ελάχιστες διαστάσεις 7,2 Χ 7,0 μ. (αίθουσα με τις ίδιες διαστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εξειδικευμένες ειδικότητες).

(ε) Η οφθαλμολογική και συνήθης ωτορινολαρυγγολογική χειρουργική αίθουσα και η αίθουσα μικροχειρουργικής επιτρέπεται να έχουν εμβαδόν χώρου 25μ2 με ελάχιστη διάσταση 5 μ.

(στ) Η ορθοπεδική χειρουργική αίθουσα δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 30 μ2 με ελάχιστη διάσταση τα 5,5 μ.

Χειρουργικές ζώνες

Το τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων πρέπει να διαχωρίζεται σε πέντε χειρουργικές ζώνες, ως ακολούθως:

1.Εξωτερική ή σηπτική ζώνη

Περιλαμβάνει εισόδους και εξόδους του τμήματος, παραλαβή προμηθειών και σηπτικό χειρουργείο.

2.Προστατευτική ζώνη

Είναι η ζώνη ενδιάμεσα της σηπτικής και της καθαρής ζώνης, που θα λειτουργεί ως φίλτρο προστασίας της καθαρής ζώνης από τα μικρόβια της κλινικής και περιλαμβάνει τους χώρους φορείου και τους βοηθητικούς χώρους προσωπικού (αποδυτήρια - αποχωρητήρια - καταιονητήρας (ντουζιέρα) - ιματιοθήκη).

3. Καθαρή ζώνη

Στη ζώνη αυτή πρέπει να βρίσκονται, οι χώροι πλύσης προσωπικού, οι χώροι αποστειρωμένου υλικού χειρουργείων και τα πιθανά εργαστήρια χειρουργείου (π.χ. ταχείας βιοψίας, σκοτεινός θάλαμος, φορητό ακτινολογικό μηχάνημα).

4. Άσηπτη ζώνη

Στη ζώνη αυτή ανήκουν μόνο οι χειρουργικές αίθουσες.

5. Ακάθαρτη ζώνη

Στη ζώνη αυτή ανήκουν μόνο οι χώροι συγκέντρωσης ακαθάρτων και ο ακάθαρτος διάδρομος, αν υπάρχει.

Β. Τμήμα σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων

Σηπτικές χειρουργικές επεμβάσεις, είτε προγραμματισμένες είτε επείγουσες, διενεργούνται σε ειδικά διασκευασμένους χώρους, οι οποίοι καλούνται «σηπτικά χειρουργεία» και οι οποίοι συνάδουν με τις ακόλουθες απαιτήσεις και προδιαγραφές:

Θέση

Το τμήμα αποτελεί ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο κτιριακό συγκρότημα του νοσηλευτηρίου. Εφόσον υπάρχει τμήμα ενδοσκοπήσεων, το σηπτικό χειρουργείο μπορεί να βρίσκεται στην ίδια λειτουργική ενότητα με αυτό και οπωσδήποτε στην εξωτερική ζώνη για αποφυγή μολύνσεων.

Λειτουργική Οργάνωση (σηπτική ζώνη)

1. Αίθουσα επεμβάσεων.

Πρέπει να έχει τουλάχιστον εμβαδόν 25 μ2 με ελάχιστη διάσταση 5 μ.

2. Χώρος πλύσης χεριών προσωπικού

Πρέπει να έχει τουλάχιστον εμβαδόν 4 μ2 και να αποτελεί απευθείας είσοδο στην αίθουσα επεμβάσεων.

Γ. Τμήμα ενδοσκοπήσεων

Ως προς τον ιατρικό εξοπλισμό του τμήματος αυτού ισχύουν οι απαιτήσεις που εκτίθενται στο Μέρος IV (γενικός και εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός).

Ως προς τους χώρους του τμήματος ισχύουν οι απαιτήσεις αναφορικά με το τμήμα σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Δ. Τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων (μαιευτήριο)

Προδιαγραφές όπως εκτίθενται στο Μέρος VI (μαιευτήρια).

 

 

ΜΕΡΟΣ VI

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ

 

1. Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες μαιευτικής ειδικότητας, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων (μαιευτήριο), που να λειτουργεί πάνω σε 24ωρη βάση για να καλύπτει κάθε προγραμματισμένο ή έκτακτο περιστατικό.

2. Το μαιευτήριο είναι το τμήμα επεμβάσεων για την πραγματοποίηση τοκετών. Πρέπει απαραίτητα να ιδρύεται και να λειτουργεί πάντοτε στα πλαίσια μαιευτικής και γυναικολογικής μονάδας, η οποία οφείλει να διαθέτει τουλάχιστο—

(α) Ένα τουλάχιστο χειρουργείο γυναικολογικών επεμβάσεων,

(β) κατάλληλο χώρο αποστείρωσης,

(γ) χώρο παραλαβής επιτόκων και αναμονής συγγενών,

(δ) χώρο προετοιμασίας,

(ε) μια αίθουσα ωδίνων και μια αίθουσα τοκετών ανά 10 κλίνες νοσηλείας επιτόκων,

(στ) νεογνική μονάδα,

(ζ) χώρους βοηθητικών λειτουργιών υποστήριξης.

3. Παραλαβή επιτόκων - Αναμονή συγγενών

Ο χώρος παραλαβής επιτόκων και ο χώρος αναμονής συγγενών πρέπει να αποτελεί μέρος του κτιρίου του μαιευτηρίου.

4. Προετοιμασία επιτόκων

Ο χώρος προετοιμασίας επιτόκων πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε σε επείγουσες περιπτώσεις να εξασφαλίζει την άμεση μεταφορά στην αίθουσα τοκετών. Ο χώρος αυτός πρέπει να διαθέτει εξεταστικό τραπέζι και να έχει άμεση πρόσβαση σε αποχωρητήριο και καταιονητήρας (ντουζιέρα).

5. Αίθουσα ωδίνων

Η αίθουσα ωδίνων πρέπει—

(α) Να είναι μονοκλινή για ηρεμία και απομόνωση της επιτόκου,

(β) να είναι εξοπλισμένη με παροχή οξυγόνου και σύστημα κλήσης προσωπικού,

(γ) να έχει άμεση πρόσβαση σε αποχωρητήριο με χειρολαβές ασφαλείας και σύστημα κλήσης προσωπικού,

(δ) να εξασφαλίζει ηχητική μόνωση,

(ε) το ελάχιστο άνοιγμα της θύρας εισόδου να είναι τουλάχιστο 1,10 μ.

6. Αίθουσα τοκετών

Η αίθουσα τοκετών πρέπει—

(α) Να είναι εξοπλισμένη με παροχή οξυγόνου και σύστημα επείγουσας κλήσης,

(β) να διαθέτει ένα τουλάχιστο νιπτήρα,

(γ) να διαθέτει ερμάρια υλικού σε επαρκή αριθμό,

(δ) το άνοιγμα της θύρας εισόδου να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.,

(ε) να διασφαλίζει ηχητική μόνωση,

(στ) να περιλαμβάνει χώρο πλύσης χεριών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

7. Νεογνική μονάδα

Ο χώρος της νεογνικής μονάδας πρέπει να βρίσκεται κοντά στις αίθουσες τοκετών και να περιέχει πάγκο εργασίας με χώρο πλύσης βρεφών.

8. Χειρουργείο γυναικολογικών επεμβάσεων

Το χειρουργείο αυτό, καθώς και οι υποστηρικτικοί του χώροι, πρέπει να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές με εκείνες του τμήματος άσηπτων και σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες εκτίθενται στο Μέρος V (χειρουργεία).

9. Βοηθητικές λειτουργίες υποστήριξης

Οι χώροι βοηθητικών λειτουργιών υποστήριξης πρέπει να περιλαμβάνουν—

(α)Αποδυτήρια και αποχωρητήρια προσωπικού σε επαρκή αριθμό,

(β)γραφείο ιατρού και μαίας,

(γ)χώρο ανάπαυσης προσωπικού,

(δ)αποθήκη ειδών καθαρισμού και σκωραμίδων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ

Απαιτούμενος

Χώρος

Ελάχιστη ωφέλιμη

επιφάνεια (μ2)

Παρατηρήσεις

 

Είσοδος - αναμονή - πληροφορίες -

παραλαβή επιτόκων

Προετοιμασία επιτόκου

 

 

12 μ2

 

 

Περιλαμβάνει

αποχωρητήρια και

καταιονητήρα (ντουζιέρα)

Αίθουσα ωδίνων μίας κλίνης 12 μ2 (ελάχιστες διαστάσεις 3X4) Με αποχωρητήρια
Αίθουσα Φυσιολογικού Τοκετού 15 μ2 Νιπτήρας - ερμάρια

Χειρουργείο καισαρικών

 

Όπως σε συγκρότημα

χειρουργικών επεμβάσεων

Πλύση - περιποίηση βρεφών

 

6 μ.

 

Πάγκος εργασίας - γούρνα

πλύσης βρεφών

Αποδυτήρια και αποχωρητήρια προσωπικού - καταιονητήρας (ντουζιέρα)

Γραφείο ιατρού

Γραφείο μαίας (προϊσταμένη)

Ανάπαυση προσωπικού

Αποθήκη - είδη καθαρισμού σκωραμίδες

 

 

ΜΕΡΟΣ VII

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΕΚΡΩΝ

Α. Χώρος απομόνωσης

Στο χώρο αυτό, πρέπει να νοσηλεύονται οι ασθενείς που έχουν προσβληθεί από λοιμώδες μεταδοτικό νόσημα.

Σκοπός

Πρέπει να διασφαλίζει την αποφυγή λοιμώξεων από και προς τους νοση- λευομένους.

Θέση στο Κτίριο

Ο χώρος αυτός καλό είναι να χωροθετείται μέσα στο νοσηλευτήριο σε τέτοιο χώρο, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή λοιμώξεων από και προς τους νοσηλευομένους (π.χ. τελευταίος θάλαμος ορόφου, παρεμβολή μεταξύ θαλάμων νοσηλείας και χώρου απομόνωσης βοηθητικών χώρων).

 

Λειτουργική Οργάνωση

1. Πρέπει να είναι θάλαμος μιας κλίνης με ιδιαίτερο αποχωρητήριο με λεκάνη, νιπτήρα και καταιονητήρα (ντουζιέρα).

2. Η είσοδος στο θάλαμο απομόνωσης θα πρέπει να γίνεται από προθάλαμο με ερμάρι, όπου φυλάσσεται ο απαραίτητος εξοπλισμός (ρούχα, γάντια, κλπ.) για να χρησιμοποιείται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

3. Η έξοδος από το θάλαμο απομόνωσης γίνεται μέσω ιδιαίτερου χώρου (πόρτα που ανοίγει μόνο προς το χώρο αυτό), όπου πρέπει να υπάρχει νιπτήρας και δοχεία για την απόθεση του μολυσμένου υλικού που βγαίνει από το θάλαμο και το οποίο προορίζεται για απολύμανση, πλύσιμο, αποστείρωση ή καταστροφή.

4. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τον εξοπλισμό των χώρων, όπως η ύπαρξη νιπτήρα που λειτουργεί με το πόδι ή τον αγκώνα, μη ύπαρξη χειρολαβών κλπ.

5. Ο εξαερισμός να γίνει από μέσα προς τα έξω.

6. Τα έπιπλα πρέπει να είναι τα άκρως απαραίτητα και με επιφάνεια η οποία να μπορεί να πλένεται με απολυμαντικό.

7. Οι κουρτίνες του δωματίου να είναι τέτοιες, που να μπορούν να αποστειρωθούν με βράσιμο.

8. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται να είναι μιας χρήσης (όπου είναι δυνατό).

9. Πρέπει να υπάρχουν ειδικά δοχεία για την απόρριψη μολυσμένων αντικειμένων όπως π.χ. ειδικές σακούλες για ρουχισμό, ειδικό δοχείο για σύριγγες βελόνες.

Β. Χώρος φύλαξης νεκρών

Στο χώρο γίνεται η φύλαξη νεκρών μέχρι τη μεταφορά (με νεκροφόρα).

Ο χώρος πρέπει να βρίσκεται σε θέση μη ορατή από τους χώρους κυκλοφορίας των ασθενών.

 

 

ΜΕΡΟΣ VIII ΦΥΛΑΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Αναφορικά με τη φύλαξη φαρμάκων, κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ή προφύλαξη για την αποθήκευση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις και προδιαγραφές:

(α) Η αποθήκευση και φύλαξη των φαρμάκων πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

(β) Ο χώρος στον οποίο φυλάσσονται ή αποθηκεύονται φάρμακα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά, κατά τρόπο που να αποκλείει την πρόσβαση και χρήση αυτού από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

(γ) Η φύλαξη και αποθήκευση ραδιοφαρμάκων, εφόσον χρησιμοποιούνται τέτοια, πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα θωρακισμένο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών.

(δ) Η θερμοκρασία του χώρου φύλαξης και αποθήκευσης φαρμάκων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο χώρο πρέπει να υπάρχει κατάλληλο ψυγείο για φύλαξη φαρμάκων σε ειδικές θερμοκρασίες.

(ε) Οι συνηθισμένες θερμοκρασίες φύλαξης και αποθήκευσης φαρμάκων είναι:

(i) Θερμοκρασία δωματίου κάτω των 26°C,

(ii) δροσερή αποθήκευση 8 - 15°C,

(iii) δροσερή αποθήκευση 2 - 8°C (για εμβόλια),

(iv) κατάψυξη - 10°C (για εμβόλια πολιομυελίτιδας).

(στ) Ειδικές απαιτήσεις για τη φύλαξη ναρκωτικών φαρμάκων και ουσιών:

(i) Τα ναρκωτικά φάρμακα και ουσίες πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό μεταλλικό ερμάρι με κλειδαριά ασφαλείας και το κλειδί να κρατείται μόνο από τον Υπεύθυνο Ιατρό του νοσηλευτηρίου και /ή τον προϊστάμενο του νοσηλευτικού προσωπικού.

(ii) Έκδοση φαρμάκου ή ουσίας επιτρέπεται μόνο μετά τη σχετική καταχώρηση στο βιβλίο χορήγησης ναρκωτικών.

 

 

ΜΕΡΟΣ IX ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, εξαιρουμένων των κλινικών ημερήσιας νοσηλείας, έχουν ευθύνη να παρέχουν πλήρη διατροφή στους ασθενείς τους ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες της πάθησης του κάθε ασθενούς.

2. Σε περίπτωση που τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια διαθέτουν δική τους υπηρεσία διατροφής των ασθενών τους, αυτή πρέπει να συνάδει με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α)Οι χώροι της υπηρεσίας διατροφής πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα εξής:

(i) Χώρο παραλαβής,

(ii) χώρο αποθήκευσης, περιλαμβανομένων ψυκτικών θαλάμων για τη φύλαξη τροφίμων και άλλων υλικών,

(iii) χώρο διανομής φαγητών,

(iv) χωριστό χώρο καθαρισμού σκευών,

(ν) χωριστά αποδυτήρια προσωπικού,

(vi) χωριστό χώρο υγιεινής του προσωπικού.

(β)(i) Οι χώροι διακίνησης και παρασκευής φαγητών πρέπει να αποτελούν ενιαία περιοχή του κτιρίου με απευθείας πρόσβαση από υπηρεσιακή αυλή για την τροφοδοσία και αποκομιδή κενών συσκευασίας και απορριμμάτων.

(ii) Οι χώροι παραλαβής και αποθήκευσης μπορούν να λειτουργούν σε ένα ενιαίο χώρο.

(γ)Τα μαγειρεία ή άλλοι χώροι παρασκευής φαγητών δεν πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τους χώρους των αποχωρητηρίων.

(δ)Η διακίνηση των φαγητών πρέπει να διεξάγεται με αυστηρά μονό- δρομη κατεύθυνση, με στόχο την αποφυγή άμεσης επαφής παρασκευασμένων φαγητών με τα αμαγείρευτα υλικά.

(ε)Η όλη περιοχή της υπηρεσίας διατροφής πρέπει να βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από εκείνη της εισόδου του νοσηλευτηρίου.

(στ)Οι πόρτες των μαγειρείων πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και τα παράθυρα να είναι εφοδιασμένα με συρμάτινο πλέγμα.

(ζ)Χωρίς επηρεασμό των ελάχιστων απαιτήσεων που διαλαμβάνονται στο (α) πιο πάνω, το μέγεθος και ο αριθμός των χώρων της υπηρεσίας διατροφής εξαρτώνται από—

(i) Τον αριθμό των σιτιζομένων,

(ii) τις κατηγορίες και τον αριθμό των γευμάτων,

(iii) το σύστημα παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

(η)Σε όλους τους χώρους της υπηρεσίας διατροφής πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση σ' αυτούς υψηλού επιπέδου υγειονομικών συνθηκών, το δε απασχολούμενο σ' αυτούς προσωπικό πρέπει να κατέχει το δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως (Δημόσια Υγεία) Κανονισμών απαιτούμενο πιστοποιητικό υγείας.

3. Σε περίπτωση που το ιδιωτικό νοσηλευτήριο δε διαθέτει δική του υπηρεσία διατροφής, η διεύθυνση του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου οφείλει να προμηθεύεται έτοιμα παρασκευασμένα φαγητά από υποστατικά και προμηθευτές, οι οποίοι τηρούν στα υποστατικά τους υψηλό επίπεδο υγειονομικών συνθηκών, το δε απασχολούμενο σ' αυτά προσωπικό κατέχει το απαιτούμενο από τους περί Λοιμοκαθάρσεως (Δημόσια Υγεία) Κανονισμούς πιστοποιητικό υγείας.

ΜΕΡΟΣ Χ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο διασφαλίζει, ως προς το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, ότι είναι στελεχωμένο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

1. (α) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό νοσηλευτήριο με πέραν των είκοσι (20) κλινών, διαθέτει έναν τουλάχιστο γενικό προϊστάμενο, ο οποίος κατέχει πιστοποιητικό νοσηλευτή γενικής νοσηλευτικής και είναι εγγεγραμμένος με βάση τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 μέχρι 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αμιγώς μαιευτικού - γυναικολογικού ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, ο γενικός προϊστάμενος πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό  άδειας  ασκήσεως επαγγέλματος  μαίας  και  να   είναι εγγεγραμμένος με βάση τους εν λόγω Νόμους.

(β) Στην περίπτωση αμιγώς ψυχιατρικού κέντρου ασφαλούς νοσηλείας, ο γενικός προϊστάμενος πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό νοσηλευτή ψυχιατρικής νοσηλευτικής και να είναι εγγεγραμμένος  με     βάση  τους  περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 μέχρι 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(γ) Ο γενικός προϊστάμενος δεν προσμετράται στο ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

(δ) Μετά την 1η Απριλίου 2006 πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου του 1988 ή στο Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004 δε δικαιούνται να ασκούν καθήκοντα γενικού προϊσταμένου.

2. Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο διαθέτει σε κάθε ωράριο εργασίας εγγεγραμμένους νοσηλευτές με βάση τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο:

Νοείται ότι σε κάθε ωράριο εργασίας οι πιο πάνω εγγεγραμμένοι νοσηλευτές μπορεί να αντικαθίστανται από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004.

3. Το ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό ιδιωτικού νοσηλευτηρίου κατανέμεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αναλογίες νοσηλευτών: ασθενών καθ’ όλο το 24ωρο:

 

Πρωί Απόγευμα Βράδυ
(07.00 – 13.00) (13.00 – 19.00) (19.00 – 07.00)
(α) Για χειρουργική ή παθολογική μονάδα: 1:5 1:6 1:8
(β) Για γηριατρική μονάδα: 1:5 1:6 1:8
(γ) Για μονάδα εντατικής νοσηλείας: 1:2 1:2 1:2
(δ) Για ψυχιατρικό κέντρο: 1:6 1:6 1:6

Νοείται ότι το νοσηλευτικό προσωπικό στην περίπτωση ψυχιατρικού κέντρου ασφαλούς νοσηλείας και συνήθους ψυχιατρικού κέντρου είναι νοσηλευτές εγγεγραμμένοι στο μητρώο ψυχιατρικής νοσηλευτικής:

Νοείται περαιτέρω ότι μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016 η στελέχωση των συνήθων ψυχιατρικών κέντρων με νοσηλευτές εγγεγραμμένους στο μητρώο ψυχιατρικής νοσηλευτικής δύναται να καλύπτεται από νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.

(ε) Για μαιευτική ή γυναικολογική μονάδα: 1:5 1:6 1:8

Νοείται ότι το προσωπικό στην περίπτωση μαιευτικής - γυναικολογικής μονάδας είναι μαιευτές-μαίες εγγεγραμμένοι δυνάμει των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων του 1988 μέχρι 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται περαιτέρω ότι μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 στις πιο πάνω αναλογίες μαιευτών-μαιών μπορεί να περιληφθούν νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, νοουμένου ότι υπάρχει εικοσιτετράωρη κάλυψη των περιστατικών όλης της μαιευτικής-γυναικολογικής μονάδας με αριθμό τουλάχιστον τριών (3) μαιευτών-μαιών, ώστε ένας/μία εγγεγραμμένος/η μαιευτής-μαία να εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας, και η στελέχωση των αμιγώς γυναικολογικών μονάδων δύναται να καλύπτεται από μαιευτές-μαίες ή νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.

(στ) Για παιδιατρική μονάδα: 1:4 1:5 1:6
(ζ) Για τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών: 1:4 1:4 1:4
(η) Για μονάδα συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης και μονάδα τεχνητού νεφρού: ένας νοσηλευτής για κάθε δύο μηχανές σε λειτουργία.
(θ) Για τμήμα εξωτερικών ιατρείων εντός νοσηλευτηρίου, σε περίπτωση που υφίσταται ως χωριστή μονάδα του νοσηλευτηρίου - ένας τουλάχιστον νοσηλευτής ή βοηθητικό προσωπικό για πέραν των δέκα (10) εξεταστηρίων σε λειτουργία ανά ωράριο εργασίας.
(ι) Για τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων, εκτός των επεμβάσεων με τοπική αναισθησία - ένας νοσηλευτής ή ιατρός πέραν του χειρουργού που διενεργεί την επέμβαση και ένα άτομο από το νοσηλευτικό   ή    βοηθητικό    προσωπικό ανά χειρουργική τράπεζα σε λειτουργία και ένας νοσηλευτής κυκλοφορίας για πέραν της μίας χειρουργικής τράπεζας σε λειτουργία.
Νοείται ότι, επιπρόσθετα από την ελάχιστη στελέχωση και κατανομή ανά ωράριο εργασίας, απαιτείται επιπλέον να εργοδοτείται και το ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό για κάλυψη των ημερών ανάπαυσης (night-off, day-off).

4.Στις αναλογίες προσωπικού που εργοδοτείται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, που αναφέρονται στην παράγραφο 3, εξαιρουμένης της μονάδας εντατικής νοσηλείας, μπορεί να περιληφθεί βοηθητικό προσωπικό, νοουμένου ότι κατά τα τελευταία δέκα χρόνια πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2004 έχει αποδεδειγμένη συνολική υπηρεσία σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Κύπρου ασκώντας καθήκοντα σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου για τουλάχιστον πέντε χρόνια:

Νοείται ότι ο αριθμός νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού πρέπει να είναι ο ακόλουθος:

Νοσηλευτές Βοηθητικό Προσωπικό
(α) Μέχρι 5 ασθενείς: 1 0


(β) Από 6 μέχρι 10 ασθενείς: 1 1
(γ) Από 11 μέχρι 15 ασθενείς: 2 1
(δ) Από 16 μέχρι 20 ασθενείς 2 2

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που οι ασθενείς είναι πέραν των 20 η αναλογία νοσηλευτών:βοηθητικού προσωπικού πρέπει να είναι 70%:30%, αντίστοιχα.  Σε περίπτωση που με την εφαρμογή της παρούσας επιφύλαξης δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός νοσηλευτών ή βοηθητικού προσωπικού, ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός νοσηλευτικού ή βοηθητικού προσωπικού συμπληρώνεται με την αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού της οποίας ο δεκαδικός αριθμός είναι πέραν του 0,5.

5.Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια πρέπει να διαθέτουν και το πιο κάτω προσωπικό, σύμφωνα με τoυς ακόλουθους κανόνες:

(α) Σε περίπτωση που το ιδιωτικό νοσηλευτήριο διαθέτει υπηρεσία διατροφής, επιβάλλεται η ύπαρξη μαγείρου, ο οποίος απασχολείται αποκλειστικά με την παρασκευή φαγητών.

(β) Σε περίπτωση που το ιδιωτικό νοσηλευτήριο προμηθεύεται έτοιμα φαγητά που παρασκευάζονται από ανεξάρτητους προμηθευτές, ο υπεύθυνος ιατρός του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου επιλέγει υποστατικά τροφίμων που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο τροφίμων που τηρείται, σύμφωνα με τον περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο, από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.  Επίσης, για κάθε παραλαβή φαγητού για ασθενείς, το  νοσηλευτήριο  πρέπει  να έχει  αποδεικτικά στοιχεία ότι το φαγητό προήλθε από τα εν λόγω υποστατικά και να μπορεί να επιδείξει τα στοιχεία αυτά σε περίπτωση έκτακτου ελέγχου.

(γ)(i) Καθαρίστριες πρέπει να απασχολούνται σε ανάλογο με τις ανάγκες του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου αριθμό, ώστε να διατηρείται επί συνεχούς βάσεως υψηλό επίπεδο υγιεινής που ικανοποιεί τον Έφορο.

(ii)  Σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να εργοδοτούνται βοηθοί θαλάμων, κατά το πρωινό και απογευματινό ωράριο που αναφέρεται στην παράγραφο 3, με βάση τις ακόλουθες αναλογίες:

(αα) Για όλα τα νοσηλευτήρια-

Ασθενείς Βοηθοί θαλάμων
μηδέν έως έξι (0-6) Κανένας
επτά έως δεκαπέντε (7-15) Ένας (1)
και ένας επιπλέον βοηθός ανά 15 επιπρόσθετους ασθενείς. και

(ββ) Ειδικά για τα ψυχιατρικά κέντρα και τις παιδιατρικές μονάδες:

Ασθενείς Βοηθοί θαλάμων
μηδέν έως τέσσερεις (0-4) Κανένας
πέντε έως δεκαπέντε (5-15) Ένας (1)
και ένας επιπλέον βοηθός ανά δεκαπέντε (15) επιπρόσθετους ασθενείς:

Νοείται ότι για το βραδινό ωράριο απαιτείται να εργοδοτείται μόνο ένας (1) βοηθός θαλάμων για πέραν των έξι (6) ασθενών:

Νοείται περαιτέρω ότι απαιτείται επιπλέον να εργοδοτείται και το ανάλογο προσωπικό για κάλυψη των ημερών ανάπαυσης (night-off, day-off):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι το προσωπικό αυτό δύναται να ασχολείται με τη μεταφορά φαγητών, αλλά δεν επιτρέπεται να ασχολείται με την παρασκευή τους.

6.  Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος “νοσηλευτικό προσωπικό”, “νοσηλευτές και μαίες” σημαίνει πρόσωπα τα οποία κατέχουν πιστοποιητικό εγγραφής που χορηγείται δυνάμει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου και “βοηθητικό προσωπικό” σημαίνει πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου:

Νοείται ότι για το βοηθητικό προσωπικό το Υπουργείο Υγείας τηρεί κατάλογο στον οποίο εγγράφονται ύστερα από σχετική αίτησή τους συνοδευόμενη με τα αναγκαία πιστοποιητικά, που υποβάλλεται εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πρόσωπα που αποδειγμένα ασκούσαν  για  χρονική περίοδο πέραν των πέντε χρόνων βοηθητικά καθήκοντα σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου.  Ο δυνάμει της παρούσας επιφύλαξης τηρούμενος κατάλογος του βοηθητικού προσωπικού καθίσταται τελικός μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου 3, που αφορά νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής και οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου 3, που αφορά την επιπρόσθετη στελέχωση με μαίες, τυγχάνουν εφαρμογής από την 1η Απριλίου 2006, νοουμένου ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή η στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με μαίες και νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής καλύπτεται από νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.

 

ΜΕΡΟΣ XI

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να τηρεί, ανάλογα με το είδος και τις ιατρικές ειδικότητες που στεγάζει, τα ακόλουθα βιβλία:

(α)(i) Μητρώο Ασθενών, στο οποίο καταχωρίζονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ασθενή, καθώς και η ασθένεια ή παθολογική κατάσταση από την οποία υποφέρει ή για την οποία έχει εισαχθεί στο νοσηλευτήριο·

(ii) για ανηλίκους απαιτείται να καταχωρίζονται πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων ή του κηδεμόνα αυτών.

(β) Μητρώο αποβιώσαντων ασθενών, στο οποίο καταχωρίζονται η ημερομηνία και η αιτία θανάτου, καθώς και το όνομα του ιατρού που πιστοποίησε το θάνατο.

(γ) Δελτίο φαρμακευτικής αγωγής, στο οποίο καταγράφεται η φαρμακευτική αγωγή εκάστου ασθενή του νοσηλευτηρίου.

(δ) Βιβλίο χειρουργείου, το οποίο ενημερώνεται λεπτομερώς από τον επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας που διενεργεί εγχειρίσεις εντός του νοσηλευτηρίου.

(ε) Μητρώο εργαστηριακών εξετάσεων για κάθε εργαστήριο το οποίο διατηρεί το νοσηλευτήριο.

(στ) Βιβλίο νοσηλευτικής υπηρεσίας

(ζ) Συνταγολόγιο και βιβλίο ναρκωτικών φαρμάκων.

(η) Ατομικοί φακέλοι ασθενών, πλήρως ενημερωμένοι.

(θ) Έντυπο νοσηλευτικής αναφοράς.

(ι) Μητρώο Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).

(ια) Έντυπο κλήσης ασθενοφόρου.

(ιβ)Έντυπο Παράδοση/Παραλαβή διαλυμένων φαρμάκων (διπλότυπο).

Προκειμένου περί μαιευτικών νοσηλευτηρίων, στο Μητρώο ασθενών καταχωρίζονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα στοιχεία:

(α)(i) Η ημερομηνία τοκετού, το όνομα του ιατρού ή της μαίας που παρίστατο και ήταν υπεύθυνος/η για τη διενέργεια του τοκετού, το φύλο του παιδιού που γεννήθηκε, εάν τούτο γεννήθηκε κανονικά ή πρόωρα και εάν γεννήθηκε ζωντανό ή νεκρό.

(ii) Εάν το παιδί γεννήθηκε ζωντανό, κατάσταση της υγείας του κατά την ημέρα εξόδου, καθώς και η ημερομηνία εξόδου του από το Νοσηλευτήριο.

(iii) Εάν το παιδί πέθανε στο Νοσηλευτήριο, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου.

(iv) Σε περίπτωση που πέθανε η μητέρα και επέζησε το παιδί, το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που παρέλαβε το παιδί και η σχέση που τυχόν έχει με τη μητέρα του παιδιού.

(β)(i) Το πλήρες όνομα του πατέρα και της μητέρας του παιδιού και σε περίπτωση εξώγαμου μόνο το όνομα της μητέρας.

(ii) Ημερομηνία και ώρα γέννησης, βάρος κατά τη γέννηση, αν πρόκειται για το πρώτο, δεύτερο κλπ. παιδί της μητέρας.

 

ΜΕΡΟΣ XII

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα ιδιωτικά νοσοκομεία οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο όχημα οποιασδήποτε κατηγορίας, το οποίο πρέπει να συνάδει με τις ακόλουθες απαιτήσεις και προδιαγραφές:

Α. Κατηγορίες ασθενοφόρων

(1) Για επείγοντα περιστατικά

(2) Για καρδιολογικά περιστατικά

(3) Για συνηθισμένα ή προγραμματισμένα περιστατικά

(4) Ειδικά ασθενοφόρα

1. Ασθενοφόρα επειγόντων περιστατικών

Πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προδιαγραφές:

(α) Να παρέχουν ικανοποιητικό πεδίο όρασης στον οδηγό προς όλες τις κατευθύνσεις.

(β) Να έχουν αρκετό ύψος (high roof), για να μπορεί να στέκει μέσα το προσωπικό χωρίς προβλήματα.

(γ) Να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος μέσα στο ασθενοφόρο, ώστε να είναι σε θέση το προσωπικό να προσφέρει κάθε είδους φροντίδα στον ασθενή/τραυματία.

(δ) Να έχουν μπροστά και πίσω ικανή ανάρτηση, για να μετριάζει την ένταση των κραδασμών και να τη διατηρεί όσο το δυνατό στο μικρότερο βαθμό.

(ε) Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση) στο χώρο των επιβατών.

(στ) Να είναι μεγάλης ιπποδύναμης, για να μπορούν να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και να αντεπεξέρχονται σε ανώμαλες εδαφικές ή αντίξοες καιρικές συνθήκες.

2. Ασθενοφόρα καρδιολογικών περιστατικών

(α) Τα ασθενοφόρα για μεταφορά καρδιακών περιστατικών θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές όπως τα ασθενοφόρα για τα επείγοντα περιστατικά.

(β) Επειδή πάντοτε μεταφέρεται μόνο ένας ασθενής, είναι ανάγκη να υπάρχει ειδική διαρρύθμιση στο εσωτερικό του ασθενοφόρου.

(γ) Είναι προτιμότερο να υπάρχει ένα μόνο φορείο.

(δ) Στην αντίθετη πλευρά του φορείου πρέπει να υπάρχουν ειδικά διασκευασμένοι χώροι για την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού (απινιδωτής, ολοκληρωμένο σύστημα ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και άλλα παρόμοια).

3. Ασθενοφόρα συνηθισμένων ή προγραμματισμένων περιστατικών

(α) Τα ασθενοφόρα αυτά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ασθενών ύστερα από προγραμματισμό π.χ. μεταφορά ασθενών από ένα νοσηλευτήριο σε άλλο, από νοσοκομεία σε γηροκομεία, σπίτια, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και αντίστροφα.

(β) Τα ασθενοφόρα για επείγοντα περιστατικά μπορούν να ανταποκριθούν άνετα στις συνηθισμένες-προγραμματισμένες κλήσεις και να αντικαταστήσουν πλήρως τα οχήματα αυτά.

4. Ειδικά ασθενοφόρα

(α) Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα ασθενοφόρα για μεταφορά παραπληγικών και γερόντων που βρίσκονται σε αναπηρικά καθίσματα.

(β) Με ειδικό σύστημα στο πίσω μέρος πρέπει να μπορεί το άτομο να εισέλθει στο αυτοκίνητο (ασθενοφόρο) χωρίς να χρειάζεται να κατεβεί από το αναπηρικό κάθισμα (Ratclifi Trailifts).

Β. Απαραίτητος Εξοπλισμός

(α) Ασύρματος ή ασύρματο τηλέφωνο για επικοινωνία με το νοσηλευτήριο.

(β) Συσκευή οξυγόνου (σταθερή ή φορητή).

(γ) Συσκευή αναρρόφησης.

(δ) Ασκός τεχνητής αναπνοής.

(ε) Απινιδωτής με οθόνη.

(στ) Ολοκληρωμένο σύστημα διασωλήνωσης.

(ζ) Πιεσόμετρο.

(η) Κιβώτιο πρώτων βοηθειών.

(θ) Πυροσβεστήρας.

(ι) Νάρθηκες.

(ια) Φορεία συνήθη ή πτυσσόμενα (για επείγοντα περιστατικά απαιτείται ορθοπεδικό φορείο).

(ιβ) Καρέκλα ή φορείο πτυσσόμενο (να μπορεί να μπαίνει σε συνήθη ανελκυστήρα).

(ιγ) Αυχενικοί κολάροι.

(ιδ) Οδικοί χάρτες.

Γ. Υποχρέωση καλής και ασφαλούς λειτουργίας Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο που διαθέτει ασθενοφόρα οχήματα οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει έγκαιρα στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε ο εγκατεστημένος σ’ αυτά εξοπλισμός να βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας.