ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

(άρθρο 6(1))

 

ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ Αρ. Φακ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων

Εγώ/εμείς................................................................................................................................................από

τη......................................οδός..........................................................................αρ......................................αιτούμαι/

ούμεθα την έκδοση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου με τα πιο κάτω στοιχεία και περιγραφή:

(α) Όνομα του υπό ίδρυση νοσηλευτηρίου:.......................................................................................

(β) Κατηγορία (Κλινική Ημερήσιας Νοσηλείας / Κλινική / Πολυκλινική / Ιδιωτικό Νοσοκομείο*)

(γ) Διεύθυνση νοσηλευτηρίου:..........................................................................................................

(δ) Προβλεπόμενες κατ' αρχή ειδικότητες:...........................................................................................

(ε) Αριθμός κλινών:.........................................................................................................................

(στ) Προτεινόμενος Υπεύθυνος Ιατρός:

Όνομα:..................................................................................................................................................

Ειδικότητα:.............................................................................................................................................

Διεύθυνση:......................................................................................................Τηλ.:...............................

(ζ) Κτηματολογικά στοιχεία οικοπέδου:..............................................................................................

(η) Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ων:.....................................................................................

(0) Συνοπτική περιγραφή βοηθητικών χώρων:

 

 

(ι) Κουζίνα:....................................................................................................................................

—Υδατοπρομήθεια (Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας ή άλλος προμηθευτής…

—Τύπος αποχέτευσης:....................................................................................................................

Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται:

1.Τίτλος/οι ιδιοκτησίας οικοπέδου/ων.

2.Αρχιτεκτονικά σχέδια.

3.Στατικές μελέτες (σχέδια κλπ).

4.Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (σχέδια κλπ).

5.Μελέτη Πυρασφάλειας (σχέδια κλπ).

 

 

 

Αιτητής/ες*

....................................................

....................................................

....................................................

 

Διεύθυνση*

....................................................

....................................................

....................................................

 

Τηλέφωνο/α* *

 

....................................................

 

*Διαγράψετε ανάλογα

 

 

 

ΜΕΡΟΣ II

(άρθρο 6(4))

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

Αρ. Φακ............................................. Αρ. Μητρώου:....................................

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

Όνομα νοσηλευτηρίου:..........................................................................................................................

Κατηγορία νοσηλευτηρίου:.....................................................................................................................

Διεύθυνση:...........................................................................................................................................

Υπεύθυνος ιατρός: (Ειδικότητα/διεύθυνση/τηλ.:)........................................................................................

 

Η παρούσα άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου ισχύει από.....................................................................

μέχρι.......................................

Ημερομηνία Έκδοσης:.............................................................................................................................

Έφορος ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

 

 

 

ΜΕΡΟΣ III

(άρθρο 7(1))

ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

Αρ. Φακ.............................................

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

Όνομα Νοσηλευτηρίου:..........................................................................................................................

 

Κατηγορία Νοσηλευτηρίου: (Κλινική ημερήσιας νοσηλείας/κλινική/πολυκλινική/ιδιωτικό νοσοκομείο:

Διεύθυνση:

Οδός:..........................................................................................................Αριθμός:.....................

Πόλη:...........................................................................................................................................

Τ. Τομέας:.....................................................................................................................................

Τηλέφωνο:....................................................................................................................................

Υπεύθυνος Ιατρός: (αν είναι περισσότεροι του ενός, επισυνάψετε σχετικό κατάλογο)

Όνομα:........................................................................................................................................

Ειδικότητα:..................................................................................................................................

Διεύθυνση:..................................................................................................................................

Τηλέφωνο:..................................................................................................................................

Αριθμός Κλινών:...........................................................................................................................

Περιγραφή νοσηλευτικής μονάδας

Θάλαμοι Ασθενών:............................................................................................Αριθμός:.......................

— Θάλαμος πολυτελείας:

Θάλαμος Α' θέσης Β' θέσης

Ββ' θέσης Γ' θέσης

Περιγραφή άλλων χώρων νοσηλευτικής μονάδας

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Περιγραφή χειρουργείων

(α) Αριθμός χειρουργικών αιθουσών

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

 

(β) Περιγραφή βοηθητικών χώρων

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

 

Περιγραφή εξειδικευμένης/ων νοσηλευτικής/ων μονάδας/ων (π.χ. παιδιατρική,

γυναικολογική, τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών κ.λπ.)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Περιγραφή βοηθητικών χώρων της μονάδας

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

Περιγραφή υπηρεσιών υποστήριξης

Υπηρεσία διατροφής:...........................................................................................................................

Ύδρευση:...........................................................................................................................................

Αποχέτευση:.......................................................................................................................................

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:...................................................................................................

 

Περιγραφές

(α) Παροχές ιατρικών αερίων:..............................................................................................................

(β) Εφεδρικό ηλεκτρικού ρεύματος:......................................................................................................

(γ) Ανελκυστήρας/ες:..........................................................................................................................

(δ) Θέρμανση/αερισμός κλιματισμός:.....................................................................................................

(ε) Αντικεραυνική προστασία:...............................................................................................................

(στ) Σύστημα κλήσης ενδοεπικοινωνίας:.................................................................................................

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................................
6. ................................................................................................................................................
7. ................................................................................................................................................
8. ................................................................................................................................................
9. ................................................................................................................................................
10. ...............................................................................................................................................

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια

Ονοματεπώνυμο:.................................................................................................................................

Διεύθυνση:.........................................................................................................................................

Τηλέφωνο:.........................................................................................................................................

Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Νοσοκόμων:...........................................................................................

Νοσηλευτές 1ου επιπέδου

Ονοματεπώνυμο:.................................................................................................................................

Διεύθυνση:.........................................................................................................................................

Τηλέφωνο:.........................................................................................................................................

Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Νοσοκόμων:...........................................................................................

Νοσηλευτές 2ου επιπέδου

Ονοματεπώνυμο:.................................................................................................................................

Διεύθυνση:.........................................................................................................................................

Τηλέφωνο:.........................................................................................................................................

Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Νοσοκόμων:...........................................................................................

Άλλο προσωπικό Υπεύθυνοι κουζίνας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιγραφή

(α) Γενικός Εξοπλισμός

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................

8. ...........................................................................................................................................

9. ...........................................................................................................................................

10. .........................................................................................................................................

 

(β) Εξειδικευμένος εξοπλισμός

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

(γ) Ασθενοφόρο/α

Τύπος: ...........................................................................................................................................

Περιγραφή εξοπλισμού του Ασθενοφόρου: ..........................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

 

Ο Αιτητής

 

.....................................................................................................................................................

 

 

Διεύθυνση

 

.....................................................................................................................................................

Τηλέφωνο

 

.....................................................................................................................................................

 

 

ΜΕΡΟΣ IV

άρθρο 7(6))

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

Αρ. Φακ.................................................... ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:.....................................

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ:.................................................................................................................

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ:...........................................................................................................

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:.................................................................................................................................

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:........................................................................................

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ:..........................................................................................................

..............................................................................................................ΤΗΛ.:..............................

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ ΙΑΤΡΟΣ/ΟΙ:

—Όνομα:..............................................................................................................................

—Διεύθυνση:.........................................................................................................................

—Τηλ.:.................................................................................................................................

Ημερ. Έκδοσης:....................................................Ημερ. Λήξης:.................................................

 

 

ΕΦΟΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ