Κατάργηση και επιφύλαξη

29.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται ο περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων Νόμος.

(2) Για περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, η κατάργηση του περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων Νόμου δεν επηρεάζει ιδιωτικό νοσηλευτήριο το οποίο είναι εγγεγραμμένο και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου Νόμου, το οποίο δύναται να εξακολουθεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της πιο πάνω αναφερόμενης περιόδου ωσάν ο παρών Νόμος να μην είχε θεσπισθεί και για το σκοπό αυτό ο περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων Νόμος θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται σε σχέση με τέτοιο νοσηλευτήριο ωσάν ο παρών Νόμος να μην είχε θεσπισθεί.