Εξαιρέοεις για τα υφιστάμενα νοσηλευτήρια

30.—(1) Τα αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εγγεγραμμένα και λειτουργούντα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία επιθυμούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 29 οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, τέτοια ιδιωτικά νοσηλευτήρια υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση άδειας λειτουργίας το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2004.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άμεσης και πλήρους συμμόρφωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο σε οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεών τους, ο Έφορος δύναται, κατά την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, να καθορίζει σε αυτή τους αναγκαίους, κατά την κρίση του, εναλλακτικούς μηχανισμούς για την εξασφάλιση ενός εύλογα ισοδύναμου επιπέδου συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Παραρτημάτων αυτού, σε καμιά δε περίπτωση το επίπεδο των απαιτήσεων και προδιαγραφών δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εκείνο που προβλέπεται στο Πέμπτο Παράρτημα.