Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

31. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.