Έκδοση Κανονισμών

28.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με κάθε θέμα που, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, απαιτείται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή για μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις ειδικότερες απαιτήσεις ή προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,

(β) τις ειδικότερες απαιτήσεις, το επίπεδο, τον τρόπο πρόσληψης και τους όρους απασχόλησης του νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,

(γ) τον τρόπο, τη συχνότητα ή το χρόνο άσκησης της εποπτείας και επιθεώρησης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,

(δ) το επίπεδο των υγειονομικών διευθετήσεων και των διευθετήσεων για απολύμανση και παρεμπόδιση της εξάπλωσης μολύνσεων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια,

(ε) τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνονται στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για την παρεμπόδιση, την αντιμετώπιση και τον έλεγχο των πυρκαγιών, όπως και για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού σε περίπτωση πυρκαγιάς,

(στ) τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κτίριο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ο εξοπλισμός τους.

(3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ.