Τέλη εξέτασης αιτήσεων και έκδοσης ή ανανέωσης αδειών

27. Τα, δυνάμει του παρόντος Νόμου, πληρωτέα τέλη για την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση ή την ανανέωση αδειών καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα.