Ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις

26.—(1) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, επιτρέπεται η επίδοση οποιωνδήποτε ειδοποιήσεων ή γνωστοποιήσεων με συστημένη επιστολή, η ειδοποίηση ή η γνωστοποίηση θεωρείται προσηκόντως γενομένη, αν έχει αποσταλεί στην τρέχουσα διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται και τεκμαίρεται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι αυτή έχει ληφθεί τρεις ημέρες μετά την ταχυδρόμησή της.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο όρος «τρέχουσα διεύθυνση» για τον Έφορο και την Επιτροπή σημαίνει τη διεύθυνση του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και για τον υπεύθυνο ιατρό τη διεύθυνση του οικείου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.