Περιουσία αμοιβαίου κεφαλαίου

21. Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίων.

Τίτλοι μεριδίων

22.—(1) Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο, ο οποίος εκδίδεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και προσυπογράφεται από το Θεματοφύλακα.

(2) Οι τίτλοι μπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα μερίδια ή κλάσματα μεριδίου και πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(β) τον αριθμό της άδειας συστάσεως και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(γ) την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και την επωνυμία του Θεματοφύλακα-

(δ) τον αριθμό μεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο·

(ε) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της κατοικίας του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων και

(στ) βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία του μεριδίου.

(3) Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχουν ονομαστική αξία.

Συνδικαιούχοι μεριδίων

23.—(1) Σε περίπτωση που δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα προκειμένου περί καταθέσεως σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

(2) Καθένας από τους συνδικαιούχους έχει έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως αξίωση επί του συνόλου των δικαιωμάτων που παρέχουν τα μερίδια, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη των λοιπών.

(3) Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε των συνδικαιούχων, οι λοιποί καθίστανται δικαιούχοι της ιδανικής μερίδας του θανόντος, χωρίς να επιβάλλεται η καταβολή φόρου κληρονομιάς ή άλλου φόρου.

Μεταβίβαση μεριδίων

24.—(1) Επιτρέπεται η συμβατική, κατόπιν κληρονομικής διαδοχής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο αποκτών υφιστάμενα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, οφείλει να ανακοινώσει το γεγονός στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία εφόσον ικανοποιείται από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, εκδίδει νέο τίτλο σε αντικατάστασή του, τον οποίο ακυρώνει και καταχωρεί τη μεταβίβαση στο τηρούμενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, Μητρώο Μεριδιούχων.

(3) Έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η μεταβίβαση μεριδίου ισχύει και παράγει αποτελέσματα από την ανακοίνωσή της προς αυτή.

Ενεχυρίαση τίτλων μεριδίων

25.—(1) Οι τίτλοι μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου δύνανται να ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση απαιτήσεως.

(2) Έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως η ενεχυρίαση ισχύει και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που ανακοινώνεται σε αυτή από τον ενεχυρούχο δανειστή.

(3) Η ικανοποίηση του ενεχυριούχου δανειστή συντελείται με αίτηση του προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως για εξαγορά των μεριδίων που έχουν ενεχυριαστεί και προς απόδοση της αξίας τους προς αυτόν:

Νοείται ότι ο ενεχυριούχο δανειστής παραδίδει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως τον τίτλο μεριδίων που κατέχει προς ακύρωση.

(4) Σε περίπτωση μερικής ικανοποίησης της εξασφαλιζόμενης με το ενέχυρο απαίτησης, ο ενεχυριούχο δανειστής διατηρεί το δικαίωμά του από το ενέχυρο ως προς την υπόλοιπη, μη ικανοποιηθείσα απαίτηση, χωρίς να απαιτείται η σύναψη και ανακοίνωση νέας σύμβασης ενεχυρίασης.

Απώλεια τίτλων μεριδίων

26. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τίτλου μεριδίων, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως βεβαιωθεί για το γεγονός, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκδίδει νέο τίτλο σε αντικατάσταση αυτού που απωλέσθηκε ή καταστράφηκε και σημειώνει το γεγονός στα σχετικά αρχεία.

Μητρώο Μεριδιούχων

27.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως τηρεί Μητρώο Μεριδιούχων, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε μεριδιούχου και ο αριθμός των μεριδίων που κατέχει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αποτελεί το ελάχιστο περιεχόμενο του τίτλου μεριδίου. Σε περίπτωση που δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, στο Μητρώο αναγράφονται τα ονόματα όλων των συνδικαιούχων.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να ρυθμισθούν θέματα που αφορούν στην ορθή τήρηση του Μητρώου, τα καταχωρισμένα σε αυτό στοιχεία, την επιθεώρησή του και την εξουσία προς διόρθωσή του.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου στο Θεματοφύλακα ή σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί όμως την υποχρέωση προς παροχή στο πρόσωπο αυτό κάθε δυνατής διευκόλυνσης για την καταχώριση των στοιχείων και για τη διενέργεια ελέγχου της ορθής τήρησης του Μητρώου.