Επενδυτική πολιτική οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

97.—(1) Το ενεργητικό ενός οργανισμού επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, επιτρέπεται να επενδύεται μόνο—

(α) Σε κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου·

(β) σε κινητές αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο της αλλοδαπής, το οποίο εκάστοτε εγκρίνεται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη της Επιτροπής·

(γ) σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ελεγχόμενη αγορά της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό και εγκρίνεται εκάστοτε από τον Υπουργό μετά από γνώμη της Επιτροπής·

(δ) σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό τον όρο ότι η έκδοση τούτων περιλαμβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους το αργότερο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε Χρηματιστήριο της αλλοδαπής ή σε άλλη ελεγχόμενη αγορά κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ), εφόσον η επιλογή του Χρηματιστηρίου ή της αγοράς προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων·

(ε) Υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των πιο κάτω αξιών και τίτλων δεν υπερβαίνει κατά την τοποθέτηση το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του, ο οργανισμός επενδύσεων επιτρέπεται να επενδύει, ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής—

(i) Σε λοιπές κινητές αξίες, εκτός από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο·

(ii) σε πιστωτικούς τίτλους, οι οποίοι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εξομοιώνονται με κινητές αξίες εφόσον είναι μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιήσιμοι και των οποίων η αξία δύναται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ημερησίως. Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της τους τίτλους που πληρούν τα ως άνω κριτήρια. Ο κατάλογος των πιστωτικών τίτλων, η τυχόν τροποποίηση και οι λόγοι που επέβαλαν την εξομοίωση των τίτλων με κινητές αξίες καθώς και οι τυχόν μεταβολές, νέες εξομοιώσεις και τα αίτια αυτών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ανακοινώνονται από την Επιτροπή σε ενδιαφερόμενες αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής·

(στ) δευτερευόντως σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους, υπό τον όρο ότι η επένδυση στα στοιχεία αυτά δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οργανισμού επενδύσεων. Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα κριτήρια προς εφαρμογή της παραγράφου αυτής:

Νοείται ότι η Επιτροπή έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο το ενεργητικό ενός ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε πράγματι, σε δευτερεύοντα μόνο βαθμό, σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους και, επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα.

(2) Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών γίνεται ως ακολούθως:

(α) Στις προβλεπόμενες στις παραγράφους (α), (β) και (δ)(ii) του προηγούμενου εδαφίου περιπτώσεις σε τρέχουσες τιμές·

(β) στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (γ) του προηγούμενου εδαφίου περιπτώσεις σε τιμές κτήσεως· και

(γ) στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (δ)(i) του προηγούμενου εδαφίου περιπτώσεις, σε τιμές κτήσεως, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 112.

(3) Οι οργανισμοί επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτούν πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους.

(4) Η Εταιρεία Επενδύσεων επιτρέπεται να αποκτά τα κινητά και ακίνητα πράγματα που είναι απαραίτητα για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Μέσα και τεχνικές για αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου

98.—(1) Οι οργανισμοί επενδύσεων δύνανται να χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές ΟΣΕΚΑ με αντικείμενο κινητές αξίες για τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

(2) Οι οργανισμοί επενδύσεων δύνανται να χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές ΟΣΕΚΑ που αποσκοπούν στην κάλυψη των συναλλαγματικών κινδύνων στα πλαίσια της διαχείρισης της περιουσίας τους.

(3) Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως των μέσων και των τεχνικών που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού.

Τοποθέτηση ενεργητικού οργανισμού επενδύσεων ΟΣΕΚΑ

99.—(1) Ένας οργανισμός επενδύσεων ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να τοποθετεί πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και πέραν του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες εκδοτών, σε καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του.

(2)(α) Επιτρέπεται η τοποθέτηση, μέχρι του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων σε δημόσια χρεόγραφα·

(β) κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, το σύνολο των τοποθετήσεων σε δημόσια χρεόγραφα επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό επί τοις εκατόν του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

(i) κάθε οργανισμός επενδύσεων να κατέχει δημόσια χρεόγραφα που ανήκουν τουλάχιστο σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και τα δημόσια χρεόγραφα που ανήκουν στην ίδια έκδοση να μη υπερβαίνουν το τριάντα επί τοις εκατόν (30%) των στοιχείων του ενεργητικού του·

(ii) τα κράτη, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί που εκδίδουν ή εγγυούνται τα δημόσια χρεόγραφα, στα οποία προτίθεται ο οργανισμός επενδύσεων να τοποθετήσει πέραν του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του, να αναγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Σχετική αναφορά της άδειας της Επιτροπής και των ως άνω Κρατών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων διεθνών οργανισμών να συμπεριλαμβάνεται, σε εμφανή θέση, που να επισύρει την προσοχή του κοινού, στο ενημερωτικό δελτίο ή στα διαφημιστικά δημοσιεύματα του οργανισμού επενδύσεων·

(γ) επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν πρόκειται για ομολογίες που εκδίδονται από τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή και υπόκειται διά νόμου σε ειδικό κρατικό έλεγχο, που διαφυλάσσει την προστασία των κατόχων των ομολογιών αυτών. Ιδιαίτερα, εφόσον τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών δυνάμει νόμου επενδύονται σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία καλύπτουν επαρκώς και για όλη τη διάρκεια της ισχύος των ομολογιών τις απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις, προορίζονται δε να ικανοποιήσουν προνομιακώς τις απαιτήσεις αποπληρωμής του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη.

Σε περίπτωση που ένας οργανισμός επενδύσεων ΟΣΕΚΑ έχει επενδύσει πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε ομολογίες που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη δυνάμει της παραγράφου αυτής, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των στοιχείων ενεργητικού του οργανισμού αυτού.

(3) Η Επιτροπή έχει εξουσία να μην επιτρέπει την επένδυση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, εάν κρίνει ότι στους μεριδιούχους δεν παρέχεται προστασία ανάλογη με αυτή που παρέχεται στους μεριδιούχους δυνάμει των εδαφίων (1) και 2(α) και (γ) του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των κατηγοριών ομολογιών και των εκδοτών που κρίνει ότι ικανοποιούν τα τιθέμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), κριτήρια το δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τον κοινοποιεί σε αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής.

(5) Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) δε συνυπολογίζονται για την εφαρμογή του ορίου του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(6) Τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1) και (2) όρια, δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν αθροιστικώς και ως εκ τούτου, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη δυνάμει των διατάξεων αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν συνολικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) των στοιχείων του ενεργητικού τους.

(7) Για τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου ύψους τοποθετήσεων κατά τα προηγούμενα εδάφια η αξία του συνόλου των κινητών αξιών του ίδιου εκδότη υπολογίζεται κατά την ημέρα της τοποθετήσεως, με βάση τους κανόνες αποτιμήσεως του εδαφίου (1) του άρθρου 112.

Επένδυση σε μερίδια άλλου οργανισμού επενδύσεων

100.—(1) Ένας οργανισμός ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εκτός αν αυτός είναι οργανισμός που εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 8. Η συνολική αξία των εν λόγω μεριδίων δε δύναται να υπερβαίνει το πέντε επί τοις εκατόν (5%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού του.

(2) Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, που διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία Διαχειρίσεως ή κάθε άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως με την οποία συνδέεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως στα πλαίσια μιας κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή λόγω σημαντικής συμμετοχής, άμεσης ή έμμεσης.

(3) Επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της Επιτροπής και εφόσον υπάρχει σχετική ρητή αναφορά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, η απόκτηση από αμοιβαίο κεφάλαιο μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που υπόκειται στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, όταν το τελευταίο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό του, εξειδικευμένο σε επενδύσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό ή οικονομικό τομέα:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν εισπράττει οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια για πράξεις επί των μεριδίων των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων.

(4) Τα εδάφια (2) και (3) ισχύουν και στην περίπτωση που μία Εταιρεία Επενδύσεων αποκτά μετοχές άλλης Εταιρείας Επενδύσεων, με την οποία συνδέεται κατά την έννοια του εδαφίου (2).

(5) Τα εδάφια (2) και (3) ισχύουν επίσης και στην περίπτωση που μία Εταιρεία Επενδύσεων αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου με το οποίο συνδέεται και στην περίπτωση που ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποκτά μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων με την οποία συνδέεται.

Απόκτηση μετοχών

101.—(1) Εταιρεία Διαχειρίσεως, για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και Εταιρεία Επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές με δικαίωμα ψήφου μιας εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%), ποσοστό το οποίο της επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διαχείριση του εκδότη.

(2) Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, ο οργανισμός επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%)—

(α) Των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ίδιου εκδότη·

(β) του συνόλου των ανεξόφλητων κατά το χρόνο κτήσεως από τον οργανισμό ομολογιών του ίδιου εκδότη·

(γ) των κατά το χρόνο κτήσεως κυκλοφορούντων μεριδίων ενός οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 8·

(δ) των μετοχών εταιρειών συμβούλων επενδύσεων.

(3) Τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) του προηγούμενου εδαφίου δυνατό να μην τηρηθούν κατά την απόκτηση, αν κατά το χρόνο εκείνο δεν μπορεί να υπολογιστεί το ακαθάριστο ύψος των ομολογιών ή το καθαρό ύψος των εκδοθέντων μεριδίων.

(4) Οι περιορισμοί των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν για τα δημόσια χρεόγραφα που εμπίπτουν στην εφαρμογή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 98 και στις μετοχές που κατέχει μια Εταιρεία Επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών που ασκούν αποκλειστικά προς όφελος της, ορισμένες δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή εμπορίας.

Εγκυρότητα συμβάσεων

102.—(1) Συμβάσεις που συνήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων των τριών προηγούμενων άρθρων είναι άκυρες.

(2) Σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101, η Επιτροπή προτού να λάβει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παραβάσεως, δύναται να θέσει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων εύλογη προθεσμία για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής οι νεοϊδρυθέντες οργανισμοί επενδύσεων επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 99 για χρονικό διάστημα έξι κατ' ανώτατο όριο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους.

(4) Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της που προβλέπει το εδάφιο (2), η Επιτροπή συνεκτιμά και το αν οι υπερβάσεις των ορίων των άρθρων 99, 100 και 101 οφείλονται σε λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του οργανισμού επενδύσεων.

Παρέκκλιση από τα όρια των άρθρων 99, 100 και 101

103.—(1) Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 προκειμένου περί μετοχών που αποκτά ο οργανισμός επενδύσεων κατά την άσκηση του προτιμησιακού δικαιώματος κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας κατέχει μετοχές.

(2) Ο οργανισμός επενδύσεων οφείλει να εκποιεί τις μετοχές αυτές που κατέχει καθ' υπέρβαση των ορίων που τίθενται στα άρθρα 99, 100 και 101, εντός ενός έτους από την απόκτησή τους, έστω και αν προβλέπει, μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, σημαντική αύξηση στην τιμή της μετοχής.

(3) Παράλειψη εκποίησης των μετοχών συνιστά παράβαση υποχρεώσεως του οργανισμού και επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 κυρώσεις.