ΜΕΡΟΣ VI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών τίτλων

22.-(1) Κάθε εκδότης τίτλων οφείλει να τηρεί ανελλιπώς όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο δυνάμει του οποίου έχει συσταθεί και λειτουργεί και επιπλέον τις καθορισμένες κατά τις επόμενες διατάξεις του Νόμου αυτού υποχρεώσεις.

(2) Κάθε εκδότης που έχει εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο οφείλει, για όσο χρόνο οι τίτλοι είναι εισηγμένοι, να τηρεί ανελλιπώς όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο, στους περι Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς και ειδικότερα στο Παράρτημα ΣΤ’ αυτών, στο άρθρο 26 του παρόντος Νόμου και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(3) Κάθε εκδότης τίτλων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο οφείλει να τηρεί ανελλιπώς όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του Μέρους αυτού και στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Γενική υποχρέωση εκδοτών προς ανακοίνωση ορισμένων πληροφοριών

23.-(1) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό -

(α) Κάθε ουσιώδη πληροφορία ικανή να βοηθήσει τους δικαιούχους των τίτλων και το ευρύ κοινό εν γένει στην κατά το δυνατό καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης του και την αξιολόγηση των τίτλων, ώστε να αποτρέπεται διακύμανση της τιμής των τίτλων που δε δικαιολογείται από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα κέρδη και τις προοπτικές του εκδότη ή εσφαλμένη εντύπωση αναφορικά με την έκταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ή της επενδυτικής δραστηριότητας σχετικά με τους τίτλους αυτούς~ και

(β) κάθε μείζονος σημασίας νέα εξέλιξη στη σφαίρα των δραστηριοτήτων του που δεν είναι δημόσια γνωστή, όπως ορίζεται στον παρόντα Νόμο, και που ενδέχεται, ως εκ των επιπτώσεων της επί των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ή της οικονομικής του κατάστασης ή της γενικής πορείας των εργασιών του -

(i) να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή των τίτλων~

(ii) προκειμένου περί ομολογιακών αξιών, να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή τους ή να επηρεάσει ουσιωδώς την ικανότητα του εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

(2) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να μην ανακοινώνει τις πιο πάνω πληροφορίες σε τρίτους και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίζει ότι οι πιο πάνω πληροφορίες δε θα διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, πριν αυτές ανακοινωθούν στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό. Επιτρέπεται εντούτοις στον εκδότη, κατ’ εξαίρεσιν του πιο πάνω κανόνα, η παροχή απολύτως εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμβούλους ή πρόσωπα με τα οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση προς σύναψη συμβάσεως ή χρηματοδότηση, όπως στην περίπτωση πιθανών αναδόχων ή χρηματοδοτών κεφαλαίου ή χορηγών δανείων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης οφείλει να εφιστά την προσοχή των προσώπων στα οποία παρέχονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να συναλλάσσονται σε τίτλους του εκδότη ή να προτρέπουν ή να διευκολύνουν τρίτο ή να συνιστούν σε τρίτο συναλλαγή σε τίτλους του εκδότη ή να ανακοινώνουν σε τρίτο τέτοιες πληροφορίες, μέχρις ότου οι πληροφορίες αυτές καταστούν δημόσια γνωστές.

(3) Σε περίπτωση που αναμένεται οποιαδήποτε μείζων εξέλιξη, δυνάμενη να επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διατήρηση του απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Αν αδυνατεί να το πράξει ή διαπιστώσει διαρροή των πληροφοριών αυτών, ο εκδότης οφείλει πάραυτα να εκδώσει προς την Επιτροπή και το ευρύ κοινό ανάλογη προειδοποιητική ανακοίνωση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συναλλαγών προς εξαγορά ή συγχώνευση ή σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης μείζονος αλλαγής στις σχέσεις του με άλλους εκδότες, εφόσον υφίσταται εύλογος πιθανότης προς τελείωση της πράξεως ή εφόσον οι διαπραγματεύσεις επεκτείνονται για να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό προσώπων.

(4) Σε περίπτωση που ο εκδότης έχει κατά νόμο ή άλλως πως υποχρέωση προς ανακοίνωση σε τρίτους πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές συγχρόνως και στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές αφορούν πρόταση του εκδότη που απευθύνεται προς τους υπαλλήλους του, ο εκδότης δύναται να αναβάλει την ανακοίνωση των πληροφοριών αυτών, μέχρις ότου καταλήξει σε συμφωνία με τους υπαλλήλους προς εφαρμογή της προτάσεως.

(5) Σε περίπτωση που επίκειται η ανακοίνωση σε γενική συνέλευση των μετόχων πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώσει τις πληροφορίες αυτές προηγουμένως στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό.

(6) Σε περίπτωση που ο εκδότης κρίνει ότι η κοινοποίηση πληροφοριών ενδέχεται να παραβλάψει τα συμφέροντα του, οφείλει να θέσει το θέμα ενώπιον της Επιτροπής και να διαβουλεύεται μαζί της για χειρισμό του θέματος. Η Επιτροπή έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να εξαιρεί τον εκδότη από την υποχρέωση προς κοινοποίηση των πληροφοριών, εφόσον ικανοποιηθεί ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών προσκρούει στο δημόσιο συμφέρον ή επάγεται σοβαρή ζημιά για τον εκδότη και ότι η μη αποκάλυψη τους δεν είναι ικανή να παραπλανήσει το κοινό σε ότι αφορά γεγονότα και περιστάσεις ουσιώδεις για την εκτίμηση των σχετικών τίτλων.

Ειδικές υποχρεώσεις προς ανακοίνωση ορισμένων πληροφοριών

24.-(1) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό, ευθύς αμέσως μετά τη λήψη ή έγκριση της -

(α) Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του προς καταβολή ή μη καταβολή μερισμάτων, διανομή κερδών ή πληρωμή τόκου·

(β) κάθε κατάσταση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, αναφορικά με οποιοδήποτε οικονομικό έτος ή άλλη χρονική περίοδο·

(γ) προκειμένου περί ομολογιακών αξιών, κάθε απόφαση για νέα έκδοση ομολογιακών αξιών και ιδιαίτερα για οποιαδήποτε εγγύηση ή κάλυψη σχετικά με τις αξίες αυτές·

(δ) κάθε απόφαση για αλλαγή στην κεφαλαιουχική του διάρθρωση ή στις ομολογιακές του αξίες·

(ε) κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του για τροποποίηση οποιουδήποτε εγγράφου που διέπει τη λειτουργία του.

(2) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στο ευρύ κονό -

(α) Οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα που συνάπτονται σε μία κατηγορία τίτλων, περιλαμβανομένης και της μεταβολής στο ποσοστό του επιτοκίου μιας ομολογιακής αξίας, και οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα που συνάπτονται στους τίτλους στους οποίους τυχόν προορίζονται να μετατραπούν·

(β) οποιαδήποτε παράταση χρόνου που παραχωρείται για την κυκλοφορία των προσωρινών εγγράφων κυριότητας των τίτλων και κάθε πληροφορία σχετική με εξαγορά ή ρευστοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.

(3) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό, ευθύς ως περιέλθει σε γνώση του, το γεγονός ότι ένας δικαιούχος μιας κατηγορίας τίτλων του εκδότη απέκτησε ή διέθεσε τίτλους της κατηγορίας αυτής και συνεπεία της συναλλαγής το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο ίδιος ή μέσω συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται κάτω από τα όρια των δέκα, είκοσι πέντε, πενήντα και εβδομήντα επί τοις εκατό του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της κατηγορίας αυτής. Την ίδια υποχρέωση για ανακοίνωση στην Επιτροπή και στον εκδότη έχει και ο δικαιούχος των τίτλων, που οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός μέσα σε προθεσμία μίας κατ’ ανώτατο όριο εργάσιμης ημέρας από την κατάρτιση της συναλλαγής.

(4) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό την αγορά ή εξαγορά ομολογιακών αξιών του από τον ίδιο ή από το συγκρότημα στο οποίο ανήκει ο εκδότης, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω:

(α) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός, εφόσον εξαγοράσει αθροιστικώς ομολογιακές αξίες σε ποσοστό τρία επί τοις εκατό του συνόλου των αξιών. Επιπλέον οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός σε κάθε περίπτωση που προβαίνει στην αγορά ή εξαγορά πρόσθετου ποσοστού ενός επί τοις εκατό του συνόλου των αξιών.

(β) Ο εκδότης οφείλει να δηλώνει το ποσό των ομολογιακών αξιών που αγοράστηκαν ή εξαγοράστηκαν και την τιμή της αγοράς ή εξαγοράς ή, εφόσον η τιμή αυτή διαφέρει, την ψηλότερη και χαμηλότερη τιμή αγοράς ή εξαγοράς.

(5) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό κάθε μείζονα αλλαγή στις δραστηριότητες ή εργασίες του ιδίου ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει η κάθε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς που το διέπει.

(6) Ο εκδότης οφείλει-

(α) Να ανακοινώνει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που τυχόν θα καθοριστεί με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου· και

(β) να δημοσιεύει ετήσιους λογαριασμούς, εξαμηνιαίες ή άλλες εκθέσεις και καταστάσεις προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το πλήρες οικονομικό έτος, κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(7) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού, “πρόσωπα συνδεδεμένα με άλλον” λογίζονται -

(α) Κατά μαχητό τεκμήριο ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού·

(β) εταιρείες στις οποίες αυτός κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, από μόνος του ή/και μαζί με το/ή τη σύζυγο ή/και μαζί με συγγενείς εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού τουλάχιστο το είκοσι επί τοις εκατόν του δικαιώ ματος ψήφου σε γενική συνέλευση.

(γ) πρόσωπα που, κατά την κρίση της Επιτροπής, τελούν σε σχέση εξάρτησης ή έχουν κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα με αυτόν.

(8) Με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα εξειδικεύονται τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής, κατά τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του προηγούμενου εδαφίου.

Δημοσίευση πληροφοριών

25. Η ανακοίνωση πληροφοριών προς το ευρύ κοινό ενεργείται με δημοσίευση της πληροφορίας σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση ορισμένων διαδικασιών

26. Οι εκδότες οφείλουν, μέσα σε τρεις μήνες από την ψήφιση του παρόντος Νόμου, να καταρτίσουν και να κοινοποιήσουν στο προσωπικό ανάλογου βαθμού, αξιωματούχους, συμβούλους, εποπτικό ή ελεγκτικό προσωπικό τους, κανονισμούς και διαδικασίες που να διέπουν θέματα που άπτονται των προνοιών του παρόντος Νόμου και, μετά ταύτα, να τηρούν τέτοιους κανονισμούς και κατάλληλες διαδικασίες.

Κώδικας συμπεριφοράς συμβούλων, αξιωματούχων κτλ.

27. Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να καθοριστεί κώδικας συμπεριφοράς των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών και ελεγκτικών οργάνων και των λοιπών υπαλλήλων ενός εκδότη, σχετικά με συναλλαγές σε κινητές αξίες του εκδότη αυτού ή συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.

Υποχρέωση εκδότη για συμμόρφωση

28. Η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, κατά τακτά ή έκτακτα διαστήματα να ζητήσει από εκδότη να την πληροφορήσει για τη συμμόρφωση του εκδότη προς τις πρόνοιες των άρθρων 26 και 27 πιο πάνω και να δώσει οδηγίες στον εκδότη να συμμορφωθεί προς τα πιο πάνω, μέσα σε περίοδο που θα καθορίσει η Επιτροπή και, σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας του εκδότη να συμμορφωθεί, ο εκδότης διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ποινικό αδίκημα περί την παράλειψη ανακοινώσεως πληροφοριών

29.-(1) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί προς υποχρέωση του για ανακοίνωση πληροφοριών κατά τις διατάξεις του Μέρους αυτού διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Ποινική ευθύνη για το πιο πάνω αδίκημα που τελείται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων του που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(3) Πρόσωπα που, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που γίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.