Δημοσίευση πληροφοριών

25. Η ανακοίνωση πληροφοριών προς το ευρύ κοινό ενεργείται με δημοσίευση της πληροφορίας σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.