Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση ορισμένων διαδικασιών

26. Οι εκδότες οφείλουν, μέσα σε τρεις μήνες από την ψήφιση του παρόντος Νόμου, να καταρτίσουν και να κοινοποιήσουν στο προσωπικό ανάλογου βαθμού, αξιωματούχους, συμβούλους, εποπτικό ή ελεγκτικό προσωπικό τους, κανονισμούς και διαδικασίες που να διέπουν θέματα που άπτονται των προνοιών του παρόντος Νόμου και, μετά ταύτα, να τηρούν τέτοιους κανονισμούς και κατάλληλες διαδικασίες.