Κώδικας συμπεριφοράς συμβούλων, αξιωματούχων κτλ.

27. Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να καθοριστεί κώδικας συμπεριφοράς των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών και ελεγκτικών οργάνων και των λοιπών υπαλλήλων ενός εκδότη, σχετικά με συναλλαγές σε κινητές αξίες του εκδότη αυτού ή συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.