Υποχρέωση εκδότη για συμμόρφωση

28. Η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, κατά τακτά ή έκτακτα διαστήματα να ζητήσει από εκδότη να την πληροφορήσει για τη συμμόρφωση του εκδότη προς τις πρόνοιες των άρθρων 26 και 27 πιο πάνω και να δώσει οδηγίες στον εκδότη να συμμορφωθεί προς τα πιο πάνω, μέσα σε περίοδο που θα καθορίσει η Επιτροπή και, σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας του εκδότη να συμμορφωθεί, ο εκδότης διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.