Ειδικές υποχρεώσεις προς ανακοίνωση ορισμένων πληροφοριών

24.-(1) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό, ευθύς αμέσως μετά τη λήψη ή έγκριση της -

(α) Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του προς καταβολή ή μη καταβολή μερισμάτων, διανομή κερδών ή πληρωμή τόκου·

(β) κάθε κατάσταση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, αναφορικά με οποιοδήποτε οικονομικό έτος ή άλλη χρονική περίοδο·

(γ) προκειμένου περί ομολογιακών αξιών, κάθε απόφαση για νέα έκδοση ομολογιακών αξιών και ιδιαίτερα για οποιαδήποτε εγγύηση ή κάλυψη σχετικά με τις αξίες αυτές·

(δ) κάθε απόφαση για αλλαγή στην κεφαλαιουχική του διάρθρωση ή στις ομολογιακές του αξίες·

(ε) κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του για τροποποίηση οποιουδήποτε εγγράφου που διέπει τη λειτουργία του.

(2) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στο ευρύ κονό -

(α) Οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα που συνάπτονται σε μία κατηγορία τίτλων, περιλαμβανομένης και της μεταβολής στο ποσοστό του επιτοκίου μιας ομολογιακής αξίας, και οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα που συνάπτονται στους τίτλους στους οποίους τυχόν προορίζονται να μετατραπούν·

(β) οποιαδήποτε παράταση χρόνου που παραχωρείται για την κυκλοφορία των προσωρινών εγγράφων κυριότητας των τίτλων και κάθε πληροφορία σχετική με εξαγορά ή ρευστοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.

(3) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό, ευθύς ως περιέλθει σε γνώση του, το γεγονός ότι ένας δικαιούχος μιας κατηγορίας τίτλων του εκδότη απέκτησε ή διέθεσε τίτλους της κατηγορίας αυτής και συνεπεία της συναλλαγής το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο ίδιος ή μέσω συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται κάτω από τα όρια των δέκα, είκοσι πέντε, πενήντα και εβδομήντα επί τοις εκατό του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της κατηγορίας αυτής. Την ίδια υποχρέωση για ανακοίνωση στην Επιτροπή και στον εκδότη έχει και ο δικαιούχος των τίτλων, που οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός μέσα σε προθεσμία μίας κατ’ ανώτατο όριο εργάσιμης ημέρας από την κατάρτιση της συναλλαγής.

(4) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό την αγορά ή εξαγορά ομολογιακών αξιών του από τον ίδιο ή από το συγκρότημα στο οποίο ανήκει ο εκδότης, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω:

(α) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός, εφόσον εξαγοράσει αθροιστικώς ομολογιακές αξίες σε ποσοστό τρία επί τοις εκατό του συνόλου των αξιών. Επιπλέον οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός σε κάθε περίπτωση που προβαίνει στην αγορά ή εξαγορά πρόσθετου ποσοστού ενός επί τοις εκατό του συνόλου των αξιών.

(β) Ο εκδότης οφείλει να δηλώνει το ποσό των ομολογιακών αξιών που αγοράστηκαν ή εξαγοράστηκαν και την τιμή της αγοράς ή εξαγοράς ή, εφόσον η τιμή αυτή διαφέρει, την ψηλότερη και χαμηλότερη τιμή αγοράς ή εξαγοράς.

(5) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό κάθε μείζονα αλλαγή στις δραστηριότητες ή εργασίες του ιδίου ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει η κάθε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς που το διέπει.

(6) Ο εκδότης οφείλει-

(α) Να ανακοινώνει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που τυχόν θα καθοριστεί με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου· και

(β) να δημοσιεύει ετήσιους λογαριασμούς, εξαμηνιαίες ή άλλες εκθέσεις και καταστάσεις προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το πλήρες οικονομικό έτος, κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(7) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού, “πρόσωπα συνδεδεμένα με άλλον” λογίζονται -

(α) Κατά μαχητό τεκμήριο ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού·

(β) εταιρείες στις οποίες αυτός κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, από μόνος του ή/και μαζί με το/ή τη σύζυγο ή/και μαζί με συγγενείς εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού τουλάχιστο το είκοσι επί τοις εκατόν του δικαιώ ματος ψήφου σε γενική συνέλευση.

(γ) πρόσωπα που, κατά την κρίση της Επιτροπής, τελούν σε σχέση εξάρτησης ή έχουν κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα με αυτόν.

(8) Με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα εξειδικεύονται τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής, κατά τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του προηγούμενου εδαφίου.