Γενική υποχρέωση εκδοτών προς ανακοίνωση ορισμένων πληροφοριών

23.-(1) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό -

(α) Κάθε ουσιώδη πληροφορία ικανή να βοηθήσει τους δικαιούχους των τίτλων και το ευρύ κοινό εν γένει στην κατά το δυνατό καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης του και την αξιολόγηση των τίτλων, ώστε να αποτρέπεται διακύμανση της τιμής των τίτλων που δε δικαιολογείται από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα κέρδη και τις προοπτικές του εκδότη ή εσφαλμένη εντύπωση αναφορικά με την έκταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ή της επενδυτικής δραστηριότητας σχετικά με τους τίτλους αυτούς~ και

(β) κάθε μείζονος σημασίας νέα εξέλιξη στη σφαίρα των δραστηριοτήτων του που δεν είναι δημόσια γνωστή, όπως ορίζεται στον παρόντα Νόμο, και που ενδέχεται, ως εκ των επιπτώσεων της επί των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ή της οικονομικής του κατάστασης ή της γενικής πορείας των εργασιών του -

(i) να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή των τίτλων~

(ii) προκειμένου περί ομολογιακών αξιών, να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή τους ή να επηρεάσει ουσιωδώς την ικανότητα του εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

(2) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να μην ανακοινώνει τις πιο πάνω πληροφορίες σε τρίτους και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίζει ότι οι πιο πάνω πληροφορίες δε θα διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, πριν αυτές ανακοινωθούν στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό. Επιτρέπεται εντούτοις στον εκδότη, κατ’ εξαίρεσιν του πιο πάνω κανόνα, η παροχή απολύτως εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμβούλους ή πρόσωπα με τα οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση προς σύναψη συμβάσεως ή χρηματοδότηση, όπως στην περίπτωση πιθανών αναδόχων ή χρηματοδοτών κεφαλαίου ή χορηγών δανείων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης οφείλει να εφιστά την προσοχή των προσώπων στα οποία παρέχονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να συναλλάσσονται σε τίτλους του εκδότη ή να προτρέπουν ή να διευκολύνουν τρίτο ή να συνιστούν σε τρίτο συναλλαγή σε τίτλους του εκδότη ή να ανακοινώνουν σε τρίτο τέτοιες πληροφορίες, μέχρις ότου οι πληροφορίες αυτές καταστούν δημόσια γνωστές.

(3) Σε περίπτωση που αναμένεται οποιαδήποτε μείζων εξέλιξη, δυνάμενη να επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διατήρηση του απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Αν αδυνατεί να το πράξει ή διαπιστώσει διαρροή των πληροφοριών αυτών, ο εκδότης οφείλει πάραυτα να εκδώσει προς την Επιτροπή και το ευρύ κοινό ανάλογη προειδοποιητική ανακοίνωση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συναλλαγών προς εξαγορά ή συγχώνευση ή σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης μείζονος αλλαγής στις σχέσεις του με άλλους εκδότες, εφόσον υφίσταται εύλογος πιθανότης προς τελείωση της πράξεως ή εφόσον οι διαπραγματεύσεις επεκτείνονται για να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό προσώπων.

(4) Σε περίπτωση που ο εκδότης έχει κατά νόμο ή άλλως πως υποχρέωση προς ανακοίνωση σε τρίτους πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές συγχρόνως και στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές αφορούν πρόταση του εκδότη που απευθύνεται προς τους υπαλλήλους του, ο εκδότης δύναται να αναβάλει την ανακοίνωση των πληροφοριών αυτών, μέχρις ότου καταλήξει σε συμφωνία με τους υπαλλήλους προς εφαρμογή της προτάσεως.

(5) Σε περίπτωση που επίκειται η ανακοίνωση σε γενική συνέλευση των μετόχων πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώσει τις πληροφορίες αυτές προηγουμένως στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό.

(6) Σε περίπτωση που ο εκδότης κρίνει ότι η κοινοποίηση πληροφοριών ενδέχεται να παραβλάψει τα συμφέροντα του, οφείλει να θέσει το θέμα ενώπιον της Επιτροπής και να διαβουλεύεται μαζί της για χειρισμό του θέματος. Η Επιτροπή έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να εξαιρεί τον εκδότη από την υποχρέωση προς κοινοποίηση των πληροφοριών, εφόσον ικανοποιηθεί ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών προσκρούει στο δημόσιο συμφέρον ή επάγεται σοβαρή ζημιά για τον εκδότη και ότι η μη αποκάλυψη τους δεν είναι ικανή να παραπλανήσει το κοινό σε ότι αφορά γεγονότα και περιστάσεις ουσιώδεις για την εκτίμηση των σχετικών τίτλων.