Συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών τίτλων

22.-(1) Κάθε εκδότης τίτλων οφείλει να τηρεί ανελλιπώς όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο δυνάμει του οποίου έχει συσταθεί και λειτουργεί και επιπλέον τις καθορισμένες κατά τις επόμενες διατάξεις του Νόμου αυτού υποχρεώσεις.

(2) Κάθε εκδότης που έχει εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο οφείλει, για όσο χρόνο οι τίτλοι είναι εισηγμένοι, να τηρεί ανελλιπώς όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο, στους περι Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς και ειδικότερα στο Παράρτημα ΣΤ’ αυτών, στο άρθρο 26 του παρόντος Νόμου και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(3) Κάθε εκδότης τίτλων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο οφείλει να τηρεί ανελλιπώς όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του Μέρους αυτού και στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.