ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων

44.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Μερών ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI του Νόμου, ο Υπουργός, έχει εξουσία όπως, με διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει εκάστοτε το ύψος της αύξησης, λόγω της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη που θα δίδεται στις συντάξεις των συνταξιούχων υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του έτους εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση ή στις συντάξεις εξαρτωμένων από υπαλλήλους ή συνταξιούχους, οι οποίοι απεβίωσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

(2) Το ύψος της αύξησης αυτής θα καθορίζεται με βάση την εκατοστιαία αύξηση του μέσου όρου του τιμαριθμικού δείκτη του εξαμήνου που πέρασε σε σύγκριση με το μέσο όρο του τιμαριθμικού δείκτη του αμέσως προηγούμενου αυτού εξαμήνου και θα αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του εξαμήνου μέσα στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση:

Νοείται ότι σε περιπτώσεις αφυπηρέτησης ή θανάτου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που πέρασε θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του ύψους της αύξησης αυτής, το τιμαριθμικό επίδομα που λήφθηκε υπόψη κατά τον υπολογισμό της σύνταξης του συνταξιούχου υπαλλήλου ή της σύνταξης των εξαρτωμένων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου - “εξάμηνο που πέρασε” σημαίνει το εξάμηνο το οποίο έληξε την προηγούμενη της πρώτης ημέρας του εξαμήνου εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού~

“σύνταξη εξαρτωμένων” σημαίνει σύνταξη που καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου στη χήρα και ή τα τέκνα αποβιώσαντος συνταξιούχου ή αποβιώσαντος υπαλλήλου.

Μείωση ωφελημάτων περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων

45.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) οι παρεχόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου συντάξεις μειώνονται κατά το ποσό της αντίστοιχης συμπληρωματικής παροχής που καταβάλλεται στο συνταξιούχο ή αναφορικά προς αυτόν δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων αναφορικά προς τις ασφαλιστέες αποδοχές πάνω στις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές από την 6η Οκτωβρίου 1980.

(2) Για τους σκοπούς των άρθρων 5(1) και 88(1) των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων ο υπάλληλος θεωρείται ότι, αναφορικά προς οποιαδήποτε υπηρεσία πέραν της υπηρεσίας η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ανώτατου ποσοστού σύνταξης που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και του εφάπαξ ποσού, δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.

(3) Από το φιλοδώρημα το οποίο παρέχεται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε υπάλληλο στον οποίο δεν καταβάλλεται σύνταξη δυνάμει του παρόντος Νόμου αφαιρείται, κατά το χρόνο της χορήγησης του φιλοδωρήματος, η εισφορά που κατέβαλε η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας πάνω στις εκάστοτε ασφαλιστέες αποδοχές του για το αναλογικό μέρος της σύνταξης του δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, μαζί με τόκο, το επιτόκιο του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

(4) Σε περίπτωση θανάτου στην υπηρεσία υπαλλήλου που δεν καταλείπει δικαιούχο δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων δεν αφαιρείται η εισφορά που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.

Ειδικές διατάξεις σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων 5 και 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων

46.-(1) Υπάλληλος ο οποίος πριν από την αφυπηρέτηση του συμπληρώνει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη από 400 μήνες παύει, από την ημερομηνία που συμπληρώνει την εν λόγω υπηρεσία, να θεωρείται ότι υπάγεται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και οι διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (1) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων παύουν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την πρώτη του μήνα ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία αυτή.

(2) Υπάλληλος ο οποίος ευρίσκετο στην υπηρεσία την 1η Ιανουαρίου 1988, και συμπλήρωσε μέχρι την 25η Μαϊου 1990, συντάξιμη υπηρεσία 400 τουλάχιστο μηνών θεωρείται ότι από της ημερομηνίας συμπλήρωσης της εν λόγω συντάξιμης υπηρεσίας δεν υπαγόταν σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και οι διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων θεωρούνται ότι έπαυσαν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία αυτή:

Νοείται ότι υπάλληλος ο οποίος είχε συμπληρώσει την εν λόγω συντάξιμη υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988, δικαιούται να εκλέξει, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου, όπως οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμοστούν στην περίπτωση του αναδρομικά από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία που συμπλήρωσε συντάξιμη υπηρεσία 400 μηνών, ή την 6η Οκτωβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη.

(3) Οποιαδήποτε εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων η οποία θα ήταν καταβλητέα αναδρομικά από υπάλληλο ή συνταξιούχο για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (2) καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας κατά τον τρόπο και χρόνο που ήθελε ορίσει ο Υπουργός.

(4) Στις περιπτώσεις υπαλλήλων και συνταξιούχων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων αναφορικά με οποιαδήποτε συντάξιμη υπηρεσία κατά την οποία θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.

Βεβαίωση ζωής και αποδεικτικά μέσα..

47. Κάθε συνταξιούχος, χήρα/ος, τέκνο ή γονέας μετά την απόκτηση δικαιώματος παροχής ετήσιας σύνταξης προσκομίζει απόδειξη ότι βρίσκεται στη ζωή και οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά πιστοποιητικά που καθορίζει ο Γενικός Λογιστής. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την καταβολή της σύνταξης.

Βεβαίωση υπηρεσίας

48. Λεπτομέρειες που αφορούν στην υπηρεσία υπαλλήλου οι οποίες δεν μπορούν να επαληθευτούν με βάση τα υφιστάμενα αρχεία, βεβαιώνονται με την προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων τα οποία ήθελε καθορίσει ο Υπουργός.

Εξουσία για παράταση χρόνου

49. Όπου καθορίζεται οποιαδήποτε περίοδος ή ημερομηνία στο Νόμο, εντός ή κατά την οποία πρέπει να ασκηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα εκλογής, ο Υπουργός μπορεί, μετά από γραπτή αίτηση προς αυτόν, ανεξάρτητα αν η περίοδος αυτή έχει εκπνεύσει ή η ημερομηνία έχει παρέλθει, να παρατείνει την περίοδο αυτή ή να καθορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία για την υποβολή αίτησης ή την άσκηση του δικαιώματος εκλογής.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

50. Οι νόμοι και οι κανονισμοί οι οποίοι αναφέρονται στον Πίνακα του Νόμου καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου:

Νοείται ότι η κατάργηση των νόμων και κανονισμών γίνεται χωρίς οποιοδήποτε επηρεασμό-

(α) Των δικαιωμάτων τα οποία απέκτησε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει των καταργούμενων νόμων και κανονισμών~

(β) των δικαιωμάτων τα οποία διαφυλάκτηκαν ή αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιασδήποτε εκλογής σύμφωνα με τις διατάξεις των καταργούμενων νόμων ή κανονισμών.