Καταργήσεις και επιφυλάξεις

50. Οι νόμοι και οι κανονισμοί οι οποίοι αναφέρονται στον Πίνακα του Νόμου καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου:

Νοείται ότι η κατάργηση των νόμων και κανονισμών γίνεται χωρίς οποιοδήποτε επηρεασμό-

(α) Των δικαιωμάτων τα οποία απέκτησε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει των καταργούμενων νόμων και κανονισμών~

(β) των δικαιωμάτων τα οποία διαφυλάκτηκαν ή αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιασδήποτε εκλογής σύμφωνα με τις διατάξεις των καταργούμενων νόμων ή κανονισμών.