ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

(άρθρο 15)

Υπηρεσία καθηγητή που δεν ήταν με βάση πλήρους απασχόλησης λογίζεται ως ακολούθως:

Α. Υπηρεσία πριν την 1.9.1961

 

Αν η διδακτική απασχόληση -

 

δεν υπερβαίνει τις 26 ώρες το μήνα                                                                                                                                Αγνοείται

 

υπερβαίνει τις 26 ώρες αλλά δεν                                                                                                                                                           Λογίζεται ως ένα τρίτο του μήνα

υπερβαίνει τις 56 ώρες το μήνα

 

υπερβαίνει τις 56 αλλά δεν υπερβαίνει                                                                                                   Λογίζεται ως δύο τρίτα του μήνα

τις 90 ώρες το μήνα

 

υπερβαίνει τις 90 ώρες το μήνα                                                                                                                                                        Λογίζεται ολόκληρος μήνας

 

 

Β. Υπηρεσία μετά την 31.8.1961

 

Αν η διδακτική απασχόληση -

 

δεν υπερβαίνει τις 21 ώρες το μήνα                                                                                                                                Αγνοείται

 

υπερβαίνει τις 21 ώρες αλλά δεν υπερ-                                                                                                                                         Λογίζεται ως ένα τρίτο του μήνα

βαίνει τις 47 ώρες το μήνα

 

υπερβαίνει τις 47 αλλά δεν υπερβαίνει                                                                                                                                         Λογίζεται ως δύο τρίτα του μήνα

τις 77 ώρες το μήνα

 

υπερβαίνει τις 77 ώρες το μήνα                                                                                                                                                    Λογίζεται ως ολόκληρος μήνας

 

Για τον υπολογισμό της διδακτικής απασχόλησης -

 

(α) Λαμβάνεται υπόψη η δεκάμηνη περίοδος των εργασιών των σχολείων κάθε χρόνο, στην οποία περιλαμβάνονται οι σχολικές αργίες και οι διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα0

 

(β) ο καθηγητής θεωρείται ότι κάθε ημέρα σχολικής αργίας, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, είχε την ίδια διδακτική απασχόληση όπως και την αντίστοιχη ημέρα της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας0

 

(γ) αν η απασχόληση του καθηγητή άρχισε πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα και συνεχίστηκε ύστερα από τις διακοπές, ο καθηγητής θεωρείται ότι κάθε ημέρα των διακοπών, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, είχε την ίδια διδακτική απασχόληση όπως και την αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας που προηγήθηκε αμέσως των διακοπών0

 

(δ) αν η μερική απασχόληση καθηγητή σ’ ένα σχολικό χρόνο, με υπολογισμό όπως παραπάνω ορίζεται, ήταν διάρκειας πέντε τουλάχιστο μηνών, στο σύνολο των λογιζόμενων μηνών προστίθεται ένα πέμπτο για τη δίμηνη περίοδο των θερινών διακοπών κατά την οποία διακόπτονται οι εργασίες των σχολείων.

 

 

 

 

Γ. Υπηρεσία επιμελητή πριν την 1.9.1961 λογίζεται ως ακολούθως:

 

Αν η απασχόληση -

 

δεν υπερβαίνει τις 43 ώρες το μήνα                                                                                                                                Αγνοείται

 

υπερβαίνει τις 43 ώρες αλλά δεν υπερ-                                                                                                                                               Λογίζεται ως ένα τρίτο του μήνα

βαίνει τις 86 ώρες το μήνα

 

υπερβαίνει τις 86 ώρες αλλά δεν υπερ-                                                                                                                                               Λογίζεται ως δύο τρίτα του μήνα

βαίνει τις 129 ώρες το μήνα

 

υπερβαίνει τις 129 ώρες το μήνα                                                                                                                                                          Λογίζεται ολόκληρος μήνας

 

Για τον υπολογισμό της απασχόλησης αυτής ο επιμελητής θεωρείται ότι κάθε ημέρα σχολικής αργίας και των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα είχε την ίδια απασχόληση όπως την αντίστοιχη ημέρα της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

(άρθρο 50)

 

(Νόμοι και Κανονισμοί που καταργούνται)

 

Ι. Ο περί Συντάξεων Νόμος,

Κεφ. 311.

 

17 του 1960

9 του 1967

18 του 1967

51 του 1968

119 του 1968

9 του 1971

65 του 1973

42 του 1976

38 του 1979

2 του 1981

39 του 1981

25 του 1984

2 του 1986

47 του 1987

61 του 1990

107 του 1990

137 του 1991

33(Ι) του 1992

112(Ι) του 1992

43(Ι) του 1993

17(Ι) του 1994

5(Ι) του 1995

71(Ι) του 1996

ΙΙ. Οι περί Συντάξεων Κανονισμοί

Κεφ. 311, Πίνακας.

 

Εφημερίς Κυβερνήσεως,

Παράρτημα Τρίτον: 14.5.1959

Επίσημος Εφημερίς,

Παράρτημα Τρίτον: 8.12.1961

Νόμος 9 του 1967, Πίναξ

Νόμος 18 του 1967, Πίναξ

Επίσημος Εφημερίς,

Παράρτημα Τρίτον: 8.9.1967, 4.10.1968

Νόμος 9 του 1971, Πίνακας

Νόμος 42 του 1976, Πίνακας

Νόμος 38 του 1979, Πίνακας

Νόμος 39 του 1981, Πίνακας

Νόμος 25 του 1984, Πίνακας

Επίσημος Εφημερίς,

Παράρτημα Τρίτον: 31.3.1988

Νόμος 61 του 1990, Πίνακας

Νόμος 33(Ι) του 1992, Πίνακας

Νόμος 43(Ι) του 1993, Πίνακας.

ΙΙΙ. Μέρη V, VA και VB του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου,

 

Κεφ. 166.

21 του 1959

19 του 1967

62 του 1968

69 του 1970

20 του 1971

67 του 1973

70 του 1975

41 του 1976

36 του 1979

38 του 1981

26 του 1984

4 του 1986

33 του 1988

63 του 1990

35(Ι) του 1992

114(Ι) του 1992

45(Ι) του 1993

95(Ι) του 1994

28(Ι) του 1996

73(Ι) του 1996

88(Ι) του 1996

 

ΙV. Οι περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι.

 

56 του 1967

1 του 1970

19 του 1971

66 του 1973

43 του 1976

37 του 1979

40 του 1981

24 του 1984

3 του 1986

34 του 1988

62 του 1990

34(Ι) του 1992

111(Ι) του 1992

44(Ι) του 1993

16(Ι) του 1994

99(Ι) του 1994

26(Ι) του 1996

72(Ι) του 1996.