Σημείωση
3 του Ν77(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιουνίου του 1989.