Εξουσία για παράταση χρόνου

49. Όπου καθορίζεται οποιαδήποτε περίοδος ή ημερομηνία στο Νόμο, εντός ή κατά την οποία πρέπει να ασκηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα εκλογής, ο Υπουργός μπορεί, μετά από γραπτή αίτηση προς αυτόν, ανεξάρτητα αν η περίοδος αυτή έχει εκπνεύσει ή η ημερομηνία έχει παρέλθει, να παρατείνει την περίοδο αυτή ή να καθορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία για την υποβολή αίτησης ή την άσκηση του δικαιώματος εκλογής.