Βεβαίωση υπηρεσίας

48. Λεπτομέρειες που αφορούν στην υπηρεσία υπαλλήλου οι οποίες δεν μπορούν να επαληθευτούν με βάση τα υφιστάμενα αρχεία, βεβαιώνονται με την προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων τα οποία ήθελε καθορίσει ο Υπουργός.