Βεβαίωση ζωής και αποδεικτικά μέσα..

47. Κάθε συνταξιούχος, χήρα/ος, τέκνο ή γονέας μετά την απόκτηση δικαιώματος παροχής ετήσιας σύνταξης προσκομίζει απόδειξη ότι βρίσκεται στη ζωή και οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά πιστοποιητικά που καθορίζει ο Γενικός Λογιστής. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την καταβολή της σύνταξης.