Μείωση ωφελημάτων περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων

45.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) οι παρεχόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου συντάξεις μειώνονται κατά το ποσό της αντίστοιχης συμπληρωματικής παροχής που καταβάλλεται στο συνταξιούχο ή αναφορικά προς αυτόν δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων αναφορικά προς τις ασφαλιστέες αποδοχές πάνω στις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές από την 6η Οκτωβρίου 1980.

(2) Για τους σκοπούς των άρθρων 5(1) και 88(1) των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων ο υπάλληλος θεωρείται ότι, αναφορικά προς οποιαδήποτε υπηρεσία πέραν της υπηρεσίας η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ανώτατου ποσοστού σύνταξης που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και του εφάπαξ ποσού, δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.

(3) Από το φιλοδώρημα το οποίο παρέχεται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε υπάλληλο στον οποίο δεν καταβάλλεται σύνταξη δυνάμει του παρόντος Νόμου αφαιρείται, κατά το χρόνο της χορήγησης του φιλοδωρήματος, η εισφορά που κατέβαλε η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας πάνω στις εκάστοτε ασφαλιστέες αποδοχές του για το αναλογικό μέρος της σύνταξης του δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, μαζί με τόκο, το επιτόκιο του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

(4) Σε περίπτωση θανάτου στην υπηρεσία υπαλλήλου που δεν καταλείπει δικαιούχο δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων δεν αφαιρείται η εισφορά που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.