Τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων

44.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Μερών ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI του Νόμου, ο Υπουργός, έχει εξουσία όπως, με διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει εκάστοτε το ύψος της αύξησης, λόγω της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη που θα δίδεται στις συντάξεις των συνταξιούχων υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του έτους εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση ή στις συντάξεις εξαρτωμένων από υπαλλήλους ή συνταξιούχους, οι οποίοι απεβίωσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

(2) Το ύψος της αύξησης αυτής θα καθορίζεται με βάση την εκατοστιαία αύξηση του μέσου όρου του τιμαριθμικού δείκτη του εξαμήνου που πέρασε σε σύγκριση με το μέσο όρο του τιμαριθμικού δείκτη του αμέσως προηγούμενου αυτού εξαμήνου και θα αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του εξαμήνου μέσα στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση:

Νοείται ότι σε περιπτώσεις αφυπηρέτησης ή θανάτου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που πέρασε θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του ύψους της αύξησης αυτής, το τιμαριθμικό επίδομα που λήφθηκε υπόψη κατά τον υπολογισμό της σύνταξης του συνταξιούχου υπαλλήλου ή της σύνταξης των εξαρτωμένων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου - “εξάμηνο που πέρασε” σημαίνει το εξάμηνο το οποίο έληξε την προηγούμενη της πρώτης ημέρας του εξαμήνου εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού~

“σύνταξη εξαρτωμένων” σημαίνει σύνταξη που καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου στη χήρα και ή τα τέκνα αποβιώσαντος συνταξιούχου ή αποβιώσαντος υπαλλήλου.