ΜΕΡΟΣ VI ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Περιοδικές εισφορές

41.-(1) Τα ακόλουθα πρόσωπα (“εισφορείς”) καταβάλλουν υποχρεωτικά εισφορές δυνάμει του άρθρου αυτού που αναφέρονται ως “περιοδικές εισφορές”-

(α) Κάθε πρόσωπο (εισφορέας) το οποίο είναι συντάξιμος υπάλληλος, εκτός υπαλλήλου ο οποίος άσκησε γραπτά και ανέκκλητα το δικαίωμα εκλογής να μην υπαχθεί στις διατάξεις του Μέρους αυτού του Νόμου~

(β) Καθένας ο οποίος γίνεται συντάξιμος υπάλληλος σ’ οποιοδήποτε χρόνο μετά την ορισθείσα ημέρα.

(2) Οι περιοδικές εισφορές καταβάλλονται-

(α) Σε περίπτωση εισφορέα ο οποίος ήταν συντάξιμος υπάλληλος κατά την ορισθείσα ημέρα, από την ημέρα αυτή μέχρι να παύσει να είναι υπάλληλος~

(β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, από την ημέρα που ο εισφορέας γίνεται συντάξιμος υπάλληλος μέχρις ότου παύσει να είναι υπάλληλος.

(3) Οι περιοδικές εισφορές υπολογίζονται πάνω στις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές του εισφορέα.

(4) Οι καταβλητέες περιοδικές εισφορές είναι ποσό ίσο με ποσοστό 0.75% των εκάστοτε ετήσιων συντάξιμων απολαβών του εισφορέα μέχρι ποσού ίσου με τις ασφαλιστέες αποδοχές του, που καθορίζονται εκάστοτε με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους και με ποσοστό 1,75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών πέρα των ασφαλιστέων αποδοχών του:

Νοείται ότι στην περίπτωση που υπάλληλος θα εκλέξει να καταβάλει εισφορές για περίοδο πριν την 5.10.1980 το ποσοστό εισφοράς για την περίοδο μέχρι 5.10.1980 θα είναι 1,75%.

(5) Αν εισφορέας διατελεί με άδεια με ελαττωμένες απολαβές ή σε διαθεσιμότητα ή με άδεια χωρίς απολαβές, η οποία λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 14 (Υπολογισμός συντάξιμης υπηρεσίας) αυτός εισφέρει κατά το ποσοστό που καθορίζεται στο εδάφιο (4) πιο πάνω. Καμιά εισφορά δεν καταβάλλεται για περίοδο που ο εισφορέας βρίσκεται με άδεια χωρίς απολαβές η οποία δε λογίζεται συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του Νόμου.

(6) Η υποχρέωση καταβολής περιοδικών εισφορών δημιουργείται ημερήσια και επιβάλλεται μηνιαία κράτηση του ποσού της εισφοράς από τις απολαβές του εισφορέα. Αν κατά την περίοδο άδειας χωρίς απολαβές που λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, ο εισφορέας δεν καταβάλει τις εισφορές του, το ποσό των καθυστερημένων εισφορών κρατείται από τις απολαβές του, μετά την άδεια αυτή με τέτοιες δόσεις που ο Γενικός Λογιστής ορίζει σε κάθε περίπτωση.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), κανένας εισφορέας δεν υποχρεούται να καταβάλει ποσό που αντιπροσωπεύει περισσότερες από τετρακόσιες μηνιαίες εισφορές, λαμβανομένων υπόψη και των εισφορών που καταβλήθηκαν ή θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου αυτού.

Εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία

42.-(1) Κάθε υπάλληλος ο οποίος έχει προηγούμενη υπηρεσία που μπορεί να λογιστεί ως συντάξιμη υπηρεσία και δεν είχε καταβάλει εισφορές, μπορεί μέσα σε τόση χρονική περίοδο όση ο Υπουργός Οικονομικών επιτρέψει, να ασκήσει ανέκκλητα δικαίωμα εκλογής να καταβάλει τις καθορισμένες εισφορές για την προηγούμενη υπηρεσία του. Η σύνταξη για την προηγούμενη αυτή υπηρεσία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που καθορίζεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 38 (Υπολογισμός σύνταξης χήρας).

(2) Το δικαίωμα εκλογής ασκείται με έγγραφο που απευθύνεται στο Γενικό Λογιστή στο οποίο καθορίζεται η χρονική περίοδος για την οποία ο υπάλληλος επιθυμεί να καταβάλει τις πληρωτέες εισφορές και τον τρόπο καταβολής τους. Οι εισφορές αυτές μπορεί να καταβληθούν κατά το χρόνο άσκησης της εκλογής (“αρχική εισφορά”) ή με δόσεις.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, υπάλληλος ο οποίος ήταν εισφορέας στο Ταμείο Συντάξεων Χηρών και Ορφανών, που καθιδρύθηκε με τον περί Συντάξεων Χηρών και Ορφανών Νόμο, για την περίοδο που ήταν εισφορέας στο Ταμείο και καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση εισφορά στο Ταμείο, αυτός θεωρείται ότι κατέβαλε την εισφορά που καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.

Επιστροφή εισφορών

43.-(1) Αν εισφορέας, ο οποίος κατέβαλε περιοδικές εισφορές, πεθάνει ή παύσει να είναι υπάλληλος και-

(α) Δεν είχε νυμφευθεί κατά τη χρονική περίοδο της υπηρεσίας του για την οποία καταβλήθηκαν εισφορές~ ή

(β) δε δικαιούται στη χορήγηση σύνταξης δυνάμει του Μέρους ΙΙ,

το σύνολο των περιοδικών εισφορών και κάθε αρχική εισφορά που κατέβαλε επιστρέφονται στον ίδιο ή στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Αν η/(ο) σύζυγος εισφορέα, ο οποίος κατέβαλε περιοδικές εισφορές πεθάνει πριν από αυτόν (αυτή) ή ο γάμος τους διαλυθεί με διαζύγιο και ο εισφορέας πεθάνει στην υπηρεσία ή αφυπηρετήσει, χωρίς να συνάψει άλλο γάμο, οι περιοδικές εισφορές που καταβλήθηκαν και κάθε αρχική εισφορά που καταβλήθηκε επιστρέφονται σ’ αυτόν ή ανάλογα με την περίπτωση, στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά την αφυπηρέτηση ή το θάνατο εισφορέα υπάρχουν δικαιούχα τέκνα, όπως ο όρος ερμηνεύεται στον παρόντα Νόμο, οι εισφορές που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δεν επιστρέφονται.

(3) Σε περίπτωση, που με βάση το άρθρο αυτό, εισφορές πρέπει να επιστραφούν, αυτές επιστρέφονται με απλό τόκο προς τόσο επιτόκιο όσο ο Υπουργός εκάστοτε καθορίζει.