Εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία

42.-(1) Κάθε υπάλληλος ο οποίος έχει προηγούμενη υπηρεσία που μπορεί να λογιστεί ως συντάξιμη υπηρεσία και δεν είχε καταβάλει εισφορές, μπορεί μέσα σε τόση χρονική περίοδο όση ο Υπουργός Οικονομικών επιτρέψει, να ασκήσει ανέκκλητα δικαίωμα εκλογής να καταβάλει τις καθορισμένες εισφορές για την προηγούμενη υπηρεσία του. Η σύνταξη για την προηγούμενη αυτή υπηρεσία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που καθορίζεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 38 (Υπολογισμός σύνταξης χήρας).

(2) Το δικαίωμα εκλογής ασκείται με έγγραφο που απευθύνεται στο Γενικό Λογιστή στο οποίο καθορίζεται η χρονική περίοδος για την οποία ο υπάλληλος επιθυμεί να καταβάλει τις πληρωτέες εισφορές και τον τρόπο καταβολής τους. Οι εισφορές αυτές μπορεί να καταβληθούν κατά το χρόνο άσκησης της εκλογής (“αρχική εισφορά”) ή με δόσεις.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, υπάλληλος ο οποίος ήταν εισφορέας στο Ταμείο Συντάξεων Χηρών και Ορφανών, που καθιδρύθηκε με τον περί Συντάξεων Χηρών και Ορφανών Νόμο, για την περίοδο που ήταν εισφορέας στο Ταμείο και καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση εισφορά στο Ταμείο, αυτός θεωρείται ότι κατέβαλε την εισφορά που καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.