ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Πλαστογραφία και ψευδείς δηλώσεις

28. Πρόσωπο το οποίο-

(α) Σκόπιμα προβαίνει σε αναληθή καταχώριση ή δήλωση σε οποιαδή ποτε αίτηση, σύσταση, έκθεση ή άλλο έγγραφο που απαιτείται για σκοπούς του παρόντος Νόμου· ή

(β) με σκοπό να εξαπατήσει χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια καταχώ ριση ή δήλωση, γνωρίζοντας ότι είναι αναληθής,

διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2000) ή και με τις δύο ποινές.

Κακομεταχείριση ασθενών

29.—(1) Συνιστά αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο εργάζεται υπό οποια δήποτε ιδιότητα σε κέντρο, να κακομεταχειρίζεται ή σκόπιμα να παραμελεί ασθενή θεραπευόμενο σε κέντρο.

(2) Αδικήματα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιμωρούνται με φυλά κιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2000) ή και με τις δύο ποινές.

Παροχή βοήθειας για απόδραση

30. Πρόσωπο το οποίο-

(α) Υποκινεί ή εν γνώσει του παρέχει βοήθεια σε υποχρεωτικά νοσηλευόμενο πρόσωπο να αποδράσει από το κέντρο όπου νοσηλεύεται ή να παραβεί τους όρους άδειας εξόδου· ή

(β) εν γνώσει του παρέχει στέγη ή προστασία ή κάλυψη σε υποχρεωτικά νοσηλευόμενο πρόσωπο, γνωρίζοντας ότι αυτό έχει αποδράσει από κέντρο όπου περιθάλπεται ή έχει παραβεί τους όρους άδειας εξόδου,

διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2.000) ή και με τις δύο ποινές.

Παρεμπόδιση

31. Πρόσωπο το οποίο χωρίς εύλογη αιτία -

(α) Αρνείται να επιτρέψει επιθεώρηση κέντρου ή άλλου τόπου όπου διαμένει ασθενής·

(β) αρνείται να επιτρέψει επίσκεψη σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για σκοπούς συνέντευξης ή εξέτασης του ασθενούς·

(γ) αρνείται να παρουσιάσει για επιθεώρηση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε εγγραφή ή καταχώριση σχετικά με τη νοση λεία ασθενούς προσώπου·

(δ) παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος σε αρμόδιο πρόσωπο σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(ε) αρνείται να συμμορφωθεί με ανάκληση άδειας εξόδου που επιδίδεται σ' αυτό,

διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2.000) ή και με τις δύο ποινές.

Παρεμβατική θεραπεία χωρίς συγκατάθεση

32. Οποιοδήποτε πρόσωπο εφαρμόζει ή επιτρέπει ή ανέχεται την εφαρμογή παρεμβατικής θεραπείας, χωρίς να εξασφαλίσει τις συγκαταθέσεις που απαι τούνται από το άρθρο 26, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2.000) ή και με τις δύο ποινές.

Λειτουργία ψυχιατρικού κέντρου χωρίς άδεια

32Α.  Κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί ψυχιατρικό κέντρο χωρίς άδεια του Υπουργού Υγείας ή κατά παράβαση των όρων της άδειας λειτουργίας του, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνων, ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες, ή και με τις δύο αυτές ποινές.