Κακομεταχείριση ασθενών

29.—(1) Συνιστά αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο εργάζεται υπό οποια δήποτε ιδιότητα σε κέντρο, να κακομεταχειρίζεται ή σκόπιμα να παραμελεί ασθενή θεραπευόμενο σε κέντρο.

(2) Αδικήματα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιμωρούνται με φυλά κιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2000) ή και με τις δύο ποινές.