Πλαστογραφία και ψευδείς δηλώσεις

28. Πρόσωπο το οποίο-

(α) Σκόπιμα προβαίνει σε αναληθή καταχώριση ή δήλωση σε οποιαδή ποτε αίτηση, σύσταση, έκθεση ή άλλο έγγραφο που απαιτείται για σκοπούς του παρόντος Νόμου· ή

(β) με σκοπό να εξαπατήσει χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια καταχώ ριση ή δήλωση, γνωρίζοντας ότι είναι αναληθής,

διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2000) ή και με τις δύο ποινές.