Εξαιρέσεις

27. Το άρθρο 26 δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε παρεμβατική θεραπεία η οποία-

(α) (β) Πρέπει να παρασχεθεί αμέσως, για να σωθεί η ζωή του ασθενούς· ή χρειάζεται να παρασχεθεί αμέσως για πρόληψη σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενούς.