Παροχή βοήθειας για απόδραση

30. Πρόσωπο το οποίο-

(α) Υποκινεί ή εν γνώσει του παρέχει βοήθεια σε υποχρεωτικά νοσηλευόμενο πρόσωπο να αποδράσει από το κέντρο όπου νοσηλεύεται ή να παραβεί τους όρους άδειας εξόδου· ή

(β) εν γνώσει του παρέχει στέγη ή προστασία ή κάλυψη σε υποχρεωτικά νοσηλευόμενο πρόσωπο, γνωρίζοντας ότι αυτό έχει αποδράσει από κέντρο όπου περιθάλπεται ή έχει παραβεί τους όρους άδειας εξόδου,

διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2.000) ή και με τις δύο ποινές.