Παρεμπόδιση

31. Πρόσωπο το οποίο χωρίς εύλογη αιτία -

(α) Αρνείται να επιτρέψει επιθεώρηση κέντρου ή άλλου τόπου όπου διαμένει ασθενής·

(β) αρνείται να επιτρέψει επίσκεψη σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για σκοπούς συνέντευξης ή εξέτασης του ασθενούς·

(γ) αρνείται να παρουσιάσει για επιθεώρηση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε εγγραφή ή καταχώριση σχετικά με τη νοση λεία ασθενούς προσώπου·

(δ) παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος σε αρμόδιο πρόσωπο σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(ε) αρνείται να συμμορφωθεί με ανάκληση άδειας εξόδου που επιδίδεται σ' αυτό,

διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2.000) ή και με τις δύο ποινές.