Παρεμβατική θεραπεία χωρίς συγκατάθεση

32. Οποιοδήποτε πρόσωπο εφαρμόζει ή επιτρέπει ή ανέχεται την εφαρμογή παρεμβατικής θεραπείας, χωρίς να εξασφαλίσει τις συγκαταθέσεις που απαι τούνται από το άρθρο 26, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2.000) ή και με τις δύο ποινές.