ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος του 1990 (246/1990)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ