ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΖΩΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καθορισμός προτύπων διά ζώνας ασφαλείας και έλεγχος

12. [Διαγράφηκε]
Καθορισμός προτύπων διά ζώνας ασφαλείας και έλεγχος

13. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωσις προς εγκατάστασιν ζωνών ασφαλείας

14. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωσις προς χρήσιν ζωνών ασφαλείας

15. [Διαγράφηκε]
Εξαιρέσεις εκ της υποχρεώσεως προς χρήσιν ζώνηνς ασφαλείας

16. [Διαγράφηκε]
Αδικήματα και ποιναί

17. [Διαγράφηκε]
Αποστέρησις ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγού

18. [Διαγράφηκε]