Αδικήματα και ποιναί

17.-(1) Εξαιρουμένων του ιδιοκτήτου οχήματος τελούντος υπό ενοικιαγοράν πας ιδιοκτήτης ή κάτοχος μηχανοκινήτου οχήματος όστις αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθή προς τας διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 14 είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν πεντήκοντα λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(2) Παν πρόσωπον ενεργούν κατά παράβασιν των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15 είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον, οδηγούν μηχανοκίνητον όχημα επί οιασδήποτε οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου, επιτρέπει ή ανέχεται την υπό ετέρου προσώπου παράβασιν οιασδήποτε των διατάξεων του άρθρου 15 είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις τας ποινάς τας αναφερομένας εις το εδάφιον (2) του παρόντος άρθρου.