Υποχρέωσις προς χρήσιν ζωνών ασφαλείας

15.-(1) Παν πρόσωπον οδηγούν μηχανοκίνητον όχημα επί οιασδήποτε οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου και παν πρόσωπον ηλικίας πέραν των 10 ετών επιβαίνον εις προσθίαν θέσιν του ούτω οδηγουμένου οχήματος υποχρεούται, από της ημερομηνίας η οποία θα καθορισθή προς τούτο διά διατάγματος του Υπουργού, δημοσιευθησομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως είναι προσδεδεμένον διά ζώνης ασφαλείας:

Νοείται ότι, από της ημερομηνίας ταύτης, πρόσωπον ηλικίας πέραν των 5 αλλ’ ουχί πέραν των 10 ετών δύναται να επιβαίνη εις προσθίαν θέσιν μηχανοκινήτου οχήματος κινουμένου επί οιασδήποτε οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου μόνον εάν είναι προσδεδεμένον δι’ ειδικής ζώνης ασφαλείας ήτις είναι εκ κατασκευής κατάλληλος δι’ άτομα της τοιαύτης ηλικίας και της οποίας ο τύπος τυγχάνει της εγκρίσεως του Εφόρου.

(2) Πρόσωπον ηλικίας μικροτέρας των 5 ετών εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται όπως επιβαίνη εις οιανδήποτε προσθίαν θέσιν μηχανοκινήτου οχήματος καθ’ ον χρόνον το όχημα κινείται επί οιασδήποτε οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου.