Καθορισμός προτύπων διά ζώνας ασφαλείας και έλεγχος

12.-(1) Ο Υπουργός, διά διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τα πρότυπα, τας προδιαγραφάς των οποίων δέον όπως πληρούν αι ζώναι ασφαλείας αι χρησιμοποιούμεναι διά σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ως και τους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς των οποίων η πιστοποίησις περί της τηρήσεως ή μη των εν λόγω προδιαγραφών εν σχέσει προς συγκεκριμένας ζώνας ασφαλείας θα γίνεται δεκτή εν τη Δημοκρατία.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδη διατάγματα διά των οποίων θα ρυθμίζωνται θέματα εγκαταστάσεως ζωνών ασφαλείας εις οιονδήποτε όχημα και προσδέσεως διά των ζωνών αυτών. Διά των διαταγμάτων τούτων δυνατόν να γίνεται διάφορος ρύθμισις εν σχέσει προς διαφόρους κατηγορίας οχημάτων, διάφορα άτομα ή κατηγορίας ατόμων και διαφόρους περιστάσεις και να εισάγωνται τοιαύται εξαιρέσεις οίαι θα ήσαν κατά την κρίσιν του Υπουργού σκόπιμοι ή αναγκαίαι.

(3) Οιαδήποτε Διατάγματα εκδιδόμενα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δέον όπως δεκαπέντε ημέρας προ της εκδόσεως των αποστέλλωνται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς ενημέρωσιν αυτής.