Εξαιρέσεις εκ της υποχρεώσεως προς χρήσιν ζώνηνς ασφαλείας

16.-(1) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 14 δεν εφαρμόζονται εις περίπτωσιν-

(α) προσώπου προς το οποίον παραχωρείται υπό του Εφόρου πιστοποιητικόν εξαιρέσεως, το οποίον εκδίδεται επί τη βάσει ενυπογράφου βεβαιώσεως ιατρικού λειτουργού επί τω ότι αντεδείκνυται δι’ ιατρικούς λόγους η υπό του προσώπου αυτού χρήσις ζώνης ασφαλείας:

Νοείται ότι το πιστοποιητικόν εξαιρέσεως δυνατόν να ισχύη είτε διά συγκεκριμένον χρονικόν διάστημα είτε επ’ αόριστον.

(β) προσώπου έχοντος την μόνιμον αυτού διαμονήν εις το εξωτερικόν και οδηγούντος μηχανοκίνητον όχημα ή επιβαίνοντος μηχανοκινήτου οχήματος εισαχθέντος προσωρινώς εν τη Δημοκρατία, εις το οποίον δεν υπάρχουσι προσηρμοσμέναι ζώναι ασφαλείας, νοουμένου ότι η τοιαύτη προσωρινή εισαγωγή δεν εκτείνεται πέραν του χρονικού διαστήματος των εξ μηνών.

(γ) οιουδήποτε προσώπου ή οιασδήποτε κατηγορίας προσώπων το οποίον ή τα οποία δυνατόν να εξαιρεθούν διά των διαταγμάτων τα οποία δυνατόν να εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 12.