Αποστέρησις ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγού

18. Ανεξαρτήτως της επιβολής οιασδήποτε ποινής εκ των προνοουμένων εις το άρθρον 17, το Δικαστήριον δύναται να διατάξη όπως πρόσωπον καταδικαζόμενον δι’ αδίκημα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 17 αποστερήται της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας από της τοιαύτης καταδίκης.