Υποχρέωσις προς εγκατάστασιν ζωνών ασφαλείας

14.-(1) Ουδέν μηχανοκίνητον όχημα θα εγγράφεται υπό του Εφόρου από της ημερομηνίας η οποία θα καθορισθή προς τούτο διά διατάγματος του Υπουργού δημοσιευθησομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν φέρη ζώνας ασφαλείας στερρώς προσηρμοσμένας επί σταθερών σημείων του εσωτερικού χώρου, προοριζομένας διά χρήσιν υπό του οδηγού του οχήματος και του προσώπου του καθημένου εις την ετέραν πλην της του οδηγού προσθίαν θέσιν αυτού.

(2) Παν εγγεγραμμένον μηχανοκίνητον όχημα δέον όπως, από της ημερομηνίας η οποία θα καθορισθή προς τούτο διά διατάγματος του Υπουργού δημοσιευθησομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, φέρη ζώνας ασφαλείας στερρώς προσηρμοσμένας επί σταθερών σημείων του εσωτερικού αυτού χώρου, προοριζομένας διά χρήσιν υπό του οδηγού του οχήματος και του προσώπου του καθημένου εις την ετέραν πλην της του οδηγού προσθίαν θέσιν αυτού:

Νοείται ότι, τη αδεία του Εφόρου, αι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζονται εις τας περιπτώσεις οχημάτων επί των οποίων είναι κατά την κρίσιν του Εφόρου, τεχνικώς αδύνατος ή υπερβαλλόντως δυσχερής η εγκατάστασις ζωνών ασφαλείας.